WWW.WILFA.NO - Wilfa EMC-3000C Manual

WWW.WILFA.NO - Wilfa EMC-3000C Manual

Sponsored Links

Brukermanual Manual Summary


Search in this Manual:

WWW.WILFA.NO - Page 1

EMC3000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.NO NO SE DK FI GB

..

Illustrasjon - Page 2

Illustrasjon Bryter for varmesone 180 mm Ø På/Av-lampe Kontinuerlig drift Bryter for varmesone 145 mm Ø Grill Overvarme Undervarme Funksjons- bryter Tidsur Over-/undervarme Temperatur- kontrollampe

..

- Page 3

Bruksanvisning Vi er glade for at du har valgt dette produktet og vi takker for din tillit. For at du skal ha mest mulig glede av din hybelkomfyr, ber vi deg om å lese følgende anmerkninger nøye, beholde denne bruksanvisningen for fremtidig referanse og gi den videre til andre brukere. Før bruk For å hindre mulig brannfare bør avstanden mellom apparatet (kategori B) og vegger være minst 10 cm. For å sikre fri lufttilgang, sett ikke noe på toppen av komfyren. Plasser komfyren på en varmebestandig, jevn og solid overflate (ikke lakkert bord eller duk). Bruk ikke komfyren i nærheten..

Veiledning for bruk av ovnen - Page 4

eller kjemisk aggressive renseprodukter, som rensesprayer eller flekkfjernere, brukes! Spesielle glassplaterengjøringsprodukter er tilgjengelige på markedet. Unngå skrapemerker på glassplaten som følge av spisse gjenstander. Beskytt glassplaten fra fallende gjenstander som kan knuse den. Varmesonene blir regulert ved energikontroll som gjør det mulig å regulere kokeplatene fra å holdes varme (omtrent 7 % av spenningen) til maks-temperatur (100 % av spenningen). Vennligst bruk følgende innstillinger: 1 ... 2 for å varme opp og holde varm 3 …4 for å koke, steke og dampe 5 ... 6 f..

- Page 5

Markedsføres i Norge av: AS WILFA Industriveien 25 Postboks 146 1483 Skytta Tlf: 67 06 33 00 Fax: 67 06 33 91 I følge direktivet for avfall av elektronikk og elektrisk utstyr (WEEE), slikt avfall skal bli samlet inn separate og behandlet. Hvis du i fremtiden trenger å kaste dette produktet, vennligst ikke kast dette sammen med vanlig avfall. Vennligst send dette produktet til oppsamlingspunkter hvor dette er tilgjengelig.

..

Illustration - Page 6

Illustration Brytare för värmeplatta 180 mm Ø Indikatorlampa för strömbrytare Kontinuerlig drift Brytare för värmeplatta 145 mm Ø Grill Övervärme Undervärme Ugnsbrytare Timer Över- och undervärme Indikatorlampa för temperaturkontroll

..

- Page 7

Bruksanvisning Vi är väldigt glada för att du har valt den här produkten och vill gärna tacka dig för ditt förtroende. För att försäkra oss om att du kommer att få mycket glädje med din nya mini-spis, ber vi dig att läsa igenom följande anvisningar noggrant, spara bruksanvisningen för framtida behov och att ge den vidare till andra eventuella brukare. Före bruk För att undvika alla möjliga risker för brand skall avståndet mellan apparaten (kategori B) och alla väggar vara minst 10 cm. Håll detta område fritt för att borga för fri luftcirkulation. Placera apparaten p..

Instruktioner för bruk av ugnen - Page 8

kemiskt aggressiva rengöringsmedel som rengöringssprayer eller fläckborttagare, används! Speciella rengöringsmedel för glasplattor finns tillgängliga på marknaden. Undvik att skrapa upp ytan med spetsiga eller vassa föremål. Skydda glaset från att gå sönder på grund av fallande objekt. Värmeplattorna regleras av en energikontroll som möjliggör en steglös variation i värme från varmhållning (ca 7 % av effekten) till maxtemperatur (100 % effekt). Använd följande inställningar: 1 ... 5 till uppvärmning och varmhållning 4 ... 9 till kokning, stuvning och ångkokning 8 ..

Gäller endast Sverige - Page 9

Gäller endast Sverige Enligt konsumentköplagen EHL 91omfattas denna produkt av kostnadsfri service om fabrikationsfel uppstår vid normalt bruk inom 1 år räknat från inköpsdagen. Reklamera varan i den butik där den inköpts. Daterat inköpsbevis och kvitto måste kunna uppvisas vid reklamationstillfället. Åtagandet förutsätter att bruksanvisningen har följts. Gäller endast Finland 1 års garanti för material och fabrikationsfel (spara kvittot). Om produkten används ovarsamt eller på annat sätt som strider mot föreskrifterna faller ansvaret för de sak- eller personskador (..

Illustration - Page 10

Illustration Kontrol for varmezone 180 mm Ø Tændt/slukket- Kontrol for varmezone 145 mm Ø Vedvarende operation Timer Over-/undervarme Kontrollampe for temperaturen Grill Overvarme Undervarme Knap for ovnvalg

..

- Page 11

Instruktionsmanual Det glæder os, at du har valg dette produkt, og vi vil gerne takke dig for din tillid. For at være sikker på, at du vil få megen glæde af dit nye minikomfur, beder vi dig om at sætte dig grundigt ind i denne brugsanvisning og gemme den, hvis du skulle få brug for den fremover, samt lade andre brugere læse den. Inden brug For at undgå en mulig risiko for brand, skal distancen mellem apparatet (kategori B) og alle vægge være mindst 10 cm. Hold pladsen over apparatet fri for at sikre fri luftcirkulation. Placer apparatet på et varmeresistent, jævnt og fast under..

Vejledning for brug af ovnen - Page 12

glaspladen med spidse eller skarpe objekter. Beskyt glaspladen mod faldende objekter, som kan ødelægge den. Varmezonerne reguleres ved hjælp af en energikontrol, som muliggør en variering af reguleringen fra at holde sig varm (ca. 7 % af energien) til maximal temperatur (100 % effekt). Benyt følgende niveauinddeling: 1 ... 5 til at varm op og holde varmt 4 ... 9 til at koge, småkoge og dampe 8 ... 12 til at koge op, bage og stege Skru apparatet ned i tide, så du derved kan spare energi. Flere informationer finder du i alle almindelige kogebøger. Indikatoren for resterende varme på ..

- Page 13

aggressive rengøringsmidler. Sænk ikke apparatet ned i vand og undgå, at damp eller vand kommer i kontakt med det. Det må ikke rengøres med en dampmaskine. Markedsføres i Danmark af: AS WILFA Industriveien 25 Postboks 146 1483 Skytta, Norge Tlf: +47 67 06 33 00 Fax: +47 67 06 33 91 Ifølge direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal denne slags affald indsamles og behandles separat. Hvis det fremover bliver nødvendigt at kassere dette produkt, bedes du sørge for, at det IKKE kommer i dagrenovationen. Produktet skal i stedet sendes til nærmeste WEEE-opsamling..

Kuva - Page 14

Kuva Ø 180 mm keittoalueen kytkin Päällä/pois päältä merkkivalo Jatkuva toiminta Ø 145 mm keittoalueen kytkin Grilli Ylälämpö Alalämpö Toiminnon valitsin Ajastin Ylä-/alalämpö Lämpötilan merkkivalo

..

- Page 15

Käyttöohje Olemme iloisia, että olet valinnut tämän tuotteen ja kiitämme luottamuksestasi. Jotta saisit mahdollisimman suuren hyödyn pöytäliedestäsi, pyydämme sinua lukemaan seuraavat ohjeet tarkasti, säilyttämään ohjeen myöhempää käyttöä varten ja antamaan sen edelleen muille käyttäjille. Ennen käyttöä Mahdollisen palovaaran välttämiseksi tulee etäisyyden laitteen (kategoria B) ja seinien välillä olla vähintään 10 cm. Vapaan ilmankierron varmistamiseksi älä laita mitään lieden päälle. Aseta liesi lämpöä kestävälle, tasaiselle ja tukevalle tasoll..

Uunin käyttö - Page 16

puhdistusaineita. Vältä terävien esineiden aiheuttamia naarmuja keittotasossa. Suojaa lasitasoa putoavilta esineiltä, jotka voivat rikkoa sen. Keittoalueiden lämpötilaa säädellään valitsimilla, joiden avulla voit valita lämpimänäpidosta (n. 7% jännitteestä) maksimilämpötilaan (100% jännitteestä). Noudata seuraavia ohjeita: 1 ... 5 lämmittämiseen ja lämpimänäpitoon 4 ... 9 keittämiseen, paistamiseen ja höyryttämiseen 8 ... 12 kiehauttamiseen, leipomiseen ja friteeraukseen Laske lämpötila ajoissa, näin säästät energiaa. Lisätietoja tästä löydät tavallisis..

- Page 17

Maahantuoja: Oy Hedoy Ab Lauttasaarentie 50 00200 Helsinki puh: (09) 682831 fax: (09) 675071 www.hedoy.fi Oy Hedoy Ab myöntää 2 vuoden takuun maahantuomilleen Wilfa-tuotteille. Tämä takuu kattaa tuotteessa ostohetkellä olevat puutteet sekä materiaali- ja valmistevirheet, jotka ilmenevät 2 vuoden kuluessa laskettuna ostopäivästä. Muilta osin noudatamme yleisiä takuuehtoja TE-2002. Tämä takuu ei vaikuta kansallisen lainsäädännön mukaisiin kuluttajan oi-keuksiin. WEEE-direktiivin mukaan on sähkö- ja elektroniikkajäte kerättävä ja käsiteltävä erillisenä. Jos tämä t..

Illustration - Page 18

Illustration Control for heating zone 180 mm Ø On/off indication lamp Continuous operation Control for heating zone 145 mm Ø Grill Upper heat Lower heat Oven selection switch Timer Upper/lower heat Temperature control lamp

..

- Page 19

Instruction Manual We are very pleased that you chose this product and would like to thank you for your confidence. To make sure that you will have lots of pleasure with your new mini Kitchener, we ask you to carefully observe the following notes, to keep this instruction manual for future reference and to pass it on to any user. Prior to usage In order to avoid possible risks of fire, the distance between the appliance (category B) and all walls has to be at least 10 cm. Keep the space above the appliance free to ensure free air circulation. Put the appliance on a heat-resistant, even and ..

Directions for using the oven - Page 20

cleansing agents are available on the market. Avoid scratches on the glass plate produced by pointed or sharp objects. Protect the glass plate from breaking caused by falling objects. The heating zones are regulated by an energy control, which enables varying the regulation infinitely from keeping warm (approx. 7 % of the power) to maximum temperature (100 % power). Please use the following settings: 1 ... 5 to warm up and keep warm 4 ... 9 to cook, stew and steam 8 ... 12 to start cooking, bake and fry Switch the appliance down in time, so you can save energy. Further information is given ..

- Page 21

Marketed by: AS WILFA Industriveien 25 Postboks 146 1483 Skytta, Norway Tlf: + 47 67 06 33 00 Fax: + 47 67 06 33 91 [email protected] According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

..
EMC3000
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
INSTRUCTION MANUAL
WWW.WILFA.NO
NO
SE
DK
FI
GB


Related Models

There are Total 2 Manuals For EMC-3000C.