DAEWOO CUSTOMER SERVICE - Daewoo RCC11CY Manual

DAEWOO CUSTOMER SERVICE - Daewoo RCC11CY Manual

Sponsored Links

Manual Summary


Search in this Manual:

DAEWOO CUSTOMER SERVICE - Page 1

VACUUM CLEANER INSTRU CTION MANUAL 220-240~ AC 50/60Hz DAEWOO CUSTOMER SERVICE 03330 144 477 [email protected] Model: RCC11CY/RCC11CR

..

For household use only! - Page 2

2 SAFETY INSTRUCTIONS For household use only! When using your vacuum, basic safety precautions should always be observed, including the following 1. Do not leave vacuum cleaner unattended when it is plugged in. Always unplug the vacuum cleaner from outlet when not in use and before pulling filters out. 2. To reduce the risk of electric shock-do not use outdoors or on wet surfaces. 3. Do not allow children to play with the appliance. Close attention is necessary when used near children. 4. Use only as described in this manual. Use only Daewoo recommended attachments. 5. Do not use, if cord o..

Important: - Page 3

3 20. Use only on dry, indoor surfaces. 21. Do not use for any purpose other than described in this user manual. 22. Store your appliance inside in a cool, dry area. 23. Do not vacuum wet floor. 24. Do not immerse the hand vacuum into water or other liquids. 25. Keep the end of the hose, wands and other openings away from your face and body. 26. Do not use the appliance to vacuum your pets or any animal. 27. Keep the head (eyes, ear, mouth, etc.) away from the openings, when the cleaner is working or plugging. WARNING: Important: If the suction openings of the unit, the hose or the tube are..

APPLIANCE OVERVIEW - Page 4

4 APPLIANCE OVERVIEW 1. Floor brush 2. Telescopic tube 3. Curved wand for hose extension 4. Flexible hose 5. Suction hose connection 6. Dust container 7. On/Off button 8. Cord rewind button 9. Serial number(Note these in case you need in the future)

..

Assembling vacuum cleaner - Page 5

5 USE AND FUNCTION Assembling vacuum cleaner Note: Always remove the power plug from the wall outlet before assembling or removing accessories. 1. To attach the Flexible Hose into the vacuum cleaner, connect the flexible hose into the air intake duct, twist in until you hear a “click”, indicating it is in its locked position. 2. Fitting the tube to the curved wand/ hose extension. Note: Once all attachments are in place, unwind a sufficient length of cable and insert the plug into the wall outlet. A yellow mark on the power cord shows the ideal cable lenghth. Do not pull the power cord ..

Carry and move away the cleaner: - Page 6

6 Carry and move away the cleaner: Note: There is a carry handle on the top for your convenience. Clean the dust barrel: 1. Press the dial on the dust container arm. 2. Lift dust barrel up. 3. Press dial on low end of dust barrel to open the dust barrel cover. Fig. 1 Fig. 2

..

WARNING: - Page 7

7 WARNING: Removing & cleaning pre-motor filter, centric Hepa filter, and air outlet filter Always unplug the unit from electrical outlet before getting out the dust barrel. A. Pre-motor filter 1. Press the knob on the dust container arm. 2. Lift dust barrel up. 3. Take out the pre-motor filter for cleaning and changing. B. Centric HEPA filter 1. Twist the dust container and top cover 2. Twist the plastic filter and top cover 3. Take out centric Hepa filter C. Air outlet filter 1. Press the air outlet grid dial to open 2. Take out the air outlet filter for cleaning and changing. PUSH DO..

Correct Disposal of this product - Page 8

8 Please note: The sponge filter material in the cleaner will became dusty over time. This is normal and will not affect the performance of the filter. If the sponge filter is so dusty that suction does not return to 100%, then we suggest that the filter be removed then rinsed under the faucet and allowed to dry for 24 hours by airing not near the fire or some high temperature objects before refitting into the vacuum. This should be done once six months or when suction appears to be reduced obviously. Important: Please note that there is a safety valve inside the vacuum to prevent the unit ..

DZIAŁOBSŁUGI KLIENTA DAEWOO - Page 9

ODKURZACZ INSTRU KCJA OBSŁUGI Model: RCC11CY/RCC11CR 220-240~ AC 50/60Hz DZIAŁOBSŁUGI KLIENTA DAEWOO 03330 144 477 [email protected]

..

Wyłącznie do użytku domowego! - Page 10

2 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA Wyłącznie do użytku domowego! Podczas używania odkurzacza należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych: 1. Nie pozostawiać odkurzacza bez nadzoru, gdy jest podłączony do sieci. Zawsze odłączać odkurzacz od sieci, gdy nie jest używany, a także przed wyciągnięciem filtrów. 2. W celu ograniczenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym nie należy używać odkurzacza na dworze lub na powierzchniach mokrych. 3. Zabrania się, aby dzieci bawiły się odkurzaczem. Zachować szczególną uwagę podczas używa..

OSTRZEŻENIE: - Page 11

3 19. Zawsze odłączyć urządzenie od sieci przed podłączeniem lub odłączeniem węża lub części. Zachować pełną kontrolę nad zwijanym kablem. 20. Używać tylko na suchych powierzchniach wewnętrznych. 21. Używać odkurzacza wyłącznie do zastosowań opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. 22. Przechowywać urządzenie w pomieszczeniach, w chłodnym, suchym miejscu. 23. Nie odkurzać mokrych powierzchni. 24. Nie zanurzać węża odkurzacza w wodzie lub innych cieczach. 25. Nie zbliżać twarzy i innych części ciała do końca węża, końcówek i innych otworów. 26. Ni..

OPIS URZĄDZENIA - Page 12

4 OPIS URZĄDZENIA 1. Szczotka do podłogi 2. Rura teleskopowa 3. Uchwyt pałąkowy dla przedłużki węża 4. Wąż elastyczny 5. Przyłącze węża ssawnego 6. Pojemnik na kurz 7. Przycisk włącznika/wyłącznika 8. Przycisk zwijania przewodu 9. Numer seryjny (zapisz, bo może być przydatny w przyszłości)

..

ZASTOSOWANIE I FUNKCJE - Page 13

5 ZASTOSOWANIE I FUNKCJE Montaż odkurzacza Uwaga: Bezwzględnie wyjąć wtyczkę z gniazda ściennego przed przystąpieniem do montażu lub demontażu akcesoriów. 1. Wąż elastyczny należy włożyć w otwór wlotowy powietrza odkurzacza i przekręcić aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia, potwierdzającego jego zablokowanie. 2. Mocowanie rury do uchwytu pałąkowego/przedłużki węża. Uwaga: Po podłączeniu końcówek, rozwinąć przewód na odpowiednią długość i włożyć wtyczkę do gniazda ściennego. Żółty znacznik na przewodzie zasilania informuje o właści..

Przenoszenie odkurzacza: - Page 14

6 Przenoszenie odkurzacza: Uwaga: U góry znajduje się uchwyt do przenoszenia. Czyszczenie zespołu zbiornika na kurz: 1. Nacisnąć pokrętło na ramieniu zbiornika na kurz. 2. Podnieść zespół zbiornika na kurz. 3. Nacisnąć pokrętło u dołu zespołu zbiornika na kurz w celu otwarcia pokrywy zespołu. Rys. 1 Rys. 2

..

OSTRZEŻENIE: - Page 15

7 Demontaż i czyszczenie filtra przedsilnikowego, centrycznego filtra HEPA oraz filtra wylotowego powietrza OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do demontażu zespołu zbiornika na kurz należy bezwzględnie odłączyć odkurzacz od sieci. A. Filtr przedsilnikowy 1. Nacisnąć gałkę na ramieniu pojemnika na kurz. 2. Podnieść zespół zbiornika na kurz. 3. Wyjąć filtr przedsilnikowy w celu wyczyszczenia/wymiany. B. Centryczny filtr HEPA 1. Przekręcić pojemnik na kurz i pokrywę górną. 2. Przekręcić plastikowy filtr i pokrywę górną. 3. Wyjąć centryczny filtr HEPA. C. Filtr wy..

Prawidłowa likwidacja produktu - Page 16

8 Uwaga: Z czasem gąbczasty materiał filtra odkurzacza nasiąknie kurzem. Jest to zjawisko normalne, które nie wpływa na sprawność filtra. Jeżeli filtr gąbczasty ulegnie takiemu zabrudzeniu, iż nie będzie można przywrócić 100% siły ssania, to zaleca się wyjęcie filtra oraz jego przemycie pod bieżącą wodą z kranu. Następnie filtr należy odłożyć na 24 godziny w celu osuszenia w miejscu o swobodnym przepływie powietrza; zabrania się umieszczania filtra w pobliżu ognia lub przedmiotów o wysokiej temperaturze. Filtr należy czyścić raz na sześć miesięcy lub w ra..

VACUUM CLEANER
INSTRU
CTION MANUAL
220-240~ AC
50/60Hz
DAEWOO CUSTOMER SERVICE
03330 144 477
Model:
RCC11CY/RCC11CR


Related Models

There are Total 2 Manuals For RCC11CY.