คู่มือผู้ใช้ - Dell P2714T Manual

คู่มือผู้ใช้ - Dell P2714T Manual

Sponsored Links

Dell P2314t/ Monitor คำแนะนำผู้ใช้ Manual Summary


Search in this Manual:

คู่มือผู้ใช้ - Page 1

รุ่นระเบียบข้อบังคับ: P2314Tt / P2714Tt คู่มือผู้ใช้ Dell P2314T Dell P2714T

..

2 - Page 2

2 หมายเหตุ: หมายเหตุ ระบุถึงข้อมูลสำาคัญ ที่ช่วยให้คุณใช้คอมพิวเตอร์ของคุณได้ดีขึ้น ข้อควรระวัง: ข้อควรระวัง ระบุถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อฮาร์ดแวร์ หรือการสูญ เสียข้อมูล ถ้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน คำาเตือน:..

สารบัญ - Page 3

3 สารบัญ เกี่ยวกับจอภาพของคุณ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 5 รายการในกล่องบรรจุ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 5 คุณสมบัติ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 6 ชิ้นส่วนและตัวควบคุมต่างๆ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 7 ข้อมูลจ ำ..

การแก้ไขปัญหา - Page 4

4 การแก้ไขปัญหา ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 35 ทดสอบตัวเอง ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 35 การวินิจฉัยในตัว ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 36 ปัญหาทั่วไป ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 37 ปัญหาเกี่ยวกับทัชสกรีน ° ° °..

รายการในกล่องบรรจุ - Page 5

เกี่ยวกับจอภาพของคุณ 5 เกี่ยวกับจอภาพของคุณ รายการในกล่องบรรจุ จอภาพของคุณส่งมอบมาพร้อมกับองค์ประกอบต่างๆ ดังแสดงด้านล่าง ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้รับชิ้น ส่วนทั้งหมดครบถ้วน และ ติดต่อ Dell ถ้ามีรายการใดๆ หายไป หม..

คุณสมบัติ - Page 6

6 เกี่ยวกับจอภาพของคุณ ผ้าท ำาความสะอาดหน้าจอ สายรัดเวลโคร • คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ • แผ่นไดรเวอร์และเอกสาร • ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ ระเบียบข้อบังคับ คุณสมบัติ จอแสดงผลแบนแบน Dell P2314T และ P2714T เป็นจอภาพผลึกคริสต..

7 - Page 7

เกี่ยวกับจอภาพของคุณ 7 ชิ้นส่วนและตัวควบคุมต่างๆ มุมมองด้านหน้า ตัวควบคุมที่แผงด้าน ข้าง 2 1 ฉลาก คำาอธิบาย 1 ปุ่มฟังก์ชั่น (สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม, ดู การใช้งานจอภาพ) 2 ปุ่มเปิด/ปิด (พร้อมไฟแสดงสถานะ) มุมมองด้านหลัง 1 2 4 ..

มุมมองด้านล่าง - Page 8

8 เกี่ยวกับจอภาพของคุณ มุมมองด้านล่าง 1 2 4 5 6 8 10 3 7 ฉลาก ค ำาอธิบาย การใช้ 1 ขั้วต่อสายเคเบิลเพาเวอร์ เชื่อมต่อสายเคเบิลเพาเวอร์ 2 ขั้วต่อ ดิสเพลย์พอร์ต เชื่อมต่อสายเคเบิลดิสเพลย์พอร์ต 3 พอร์ต HDMI (MHL) 1 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ขอ..

ข้อมูลจำาเพาะ - Page 9

เกี่ยวกับจอภาพของคุณ 9 ข้อมูลจำาเพาะ หน้าจอ P2314T P2714T ชนิดหน้าจอ แอกทีฟแมทริกซ์ - TFT LCD ชนิดจอแสดงผล IPS (In-Plane Switching) / PLS (Plane to Line Switching) PLS (Plane to Line Switching) ภาพที่สามารถรับชมได้: ทแยงมุม 58.42 ซม. (23 นิ้ว) 68.58 ซม. (27 นิ้ว) แนวนอน (พื้นที่ที่แอกทีฟ) 509.18 มม. (20.05 นิ้ว)..

สัมผัส - Page 10

10 เกี่ยวกับจอภาพของคุณ สัมผัส P2314T P2714T ชนิด ระบบคาปาซิทีฟที่ฉาย เส้นทแยงมุมหน้าจอ 23.1 นิ้ว 27.1 นิ้ว ความหนาหน้าจอ 2.4 มม. 3.1 มม. พื้นที่ที่แอกทีฟ ส่วนขยายจากพื้นที่การรับชม ความหนาชั้นเซนเซอร์ 0.5 มม. ความหนากระจกเคลือบ 1.1 มม. 1.8 มม. ..

P2314T - Page 11

เกี่ยวกับจอภาพของคุณ 11 คุณลักษณะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ: ขณะท ำางาน 0°C ถึง 40°C (0.00°F ถึง 40.00°F) ขณะไม่ท ำางาน -20°C ถึง 60°C (-20.00°F ถึง 60.00°F) ความชื้น: ขณะท ำางาน 10% ถึง 80% (ไม่กลั่นตัว) ขณะไม่ท ำางาน 5% ถึง 90% (ไม่กลั่นตัว) ระดับความสูง ขณะ..

P2714T - Page 12

12 เกี่ยวกับจอภาพของคุณ P2714T โหมดการแสดง ผล ความถี่แนว นอน (kHz) ความถี่แนวตั้ง (Hz) นาฬิกาพิกเซล (MHz) ขั้วการซิงค์ (แนวนอน/ แนวตั้ง) 720 x 400 31.5 70.0 28.3 -/+ 640 x 480 31.5 60.0 25.2 -/- 640 x 480 37.5 75.0 31.5 -/- 800 x 600 37.9 60.0 40.0 +/+ 800 x 600 46.9 75.0 49.5 +/+ 1024 x 768 48.4 60.0 65.0 -/- 1024 x 768 60.0 75.0 78.8 +/+ 1152 x 864 67.5 75.0 108.0 +/+ 1280 x 1024 64.0 60.0 108.0 +/..

หมายเหตุ: - Page 13

เกี่ยวกับจอภาพของคุณ 13 ขนาดขาตั้ง ความสูง 298.4 มม. (11.75 นิ้ว) 298.4 มม. (11.75 นิ้ว) ความกว้าง 352.0 มม. (13.86 นิ้ว) 352.0 มม. (13.86 นิ้ว) ความลึก 77.4 มม. (3.05 นิ้ว) 77.4 มม. (3.05 นิ้ว) น้ ำาหนัก น้ ำาหนักพร้อมบรรจุภัณฑ์ 8.98 กก. (19.76 ปอนด์) 11.49 กก. (25.28 ปอนด์) น้ ำาหนักพร้อมส่วน..

การก - Page 14

14 เกี่ยวกับจอภาพของคุณ OSD จะทำางานเฉพาะในโหมด การท ำางานปกติ เท่านั้น ถ้าคุณกดปุ่มใดๆ ในโหมด แอกทีฟ-ปิด, ข้อความต่อไปนี้จะแสดงขึ้น: การก ำาหนดพิน VGA หมายเลข พิน ด้านข้าง 15 พินของ สายเคเบิล หมายเลข พิน ด้านข้าง 15 พินของ ส..

HDMI - Page 15

เกี่ยวกับจอภาพของคุณ 15 HDMI หมายเลขพิน ด้านข้าง 19 พินของ พอร์ต หมายเลขพิน ด้านข้าง 19 พินของ พอร์ต 1 TMDS DATA 2+ 11 TMDS CLOCK SHIELD 2 TMDS DATA 2 SHIELD 12 TMDS CLOCK- 3 TMDS DATA 2- 13 ทศนิยม 4 TMDS DATA 1+ 14 ทศนิยม 5 TMDS DATA 1 SHIELD 15 DDC CLOCK (SDA) 6 TMDS DATA 1- 16 DDC DATA (SDA) 7 TMDS DATA 0+ 17 กราวนด์ 8 TMDS DATA 0 SHIELD 18 +5 V เพาเวอร์ 9 TMDS DATA 0- 19 ตรว..

หมายเหตุ: - Page 16

16 เกี่ยวกับจอภาพของคุณ USB ส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ต USB ที่มีบนจอภาพของคุณ คอมพิวเตอร์ของคุณมีพอร์ต USB ต่อไปนี้: • พอร์ต USB 3.0 อัพสตรีมหนึ่งพอร์ต — ด้านหลัง • พอร์ต USB 2.0 ดาวน์สตรีมสองพอร์ต — ด้านหลัง • พอร์ต USB 3.0 ดาวน์สตร..

การท - Page 17

เกี่ยวกับจอภาพของคุณ 17 พลักแอนด์เพลย์ คุณสามารถติดตั้งจอภาพในคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติพลักแอนด์เพลย์ จอภาพจะให้ข้อมูลการระบุ จอแสดงผลแบบขยาย (EDID) แก่คอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติโดยใช้โปรโตคอลแชนเนลข้อมูลการ แสดง..

การตั้งค่าจอภาพ - Page 18

18 การตั้งค่าจอภาพ การตั้งค่าจอภาพ การเตรียมขาตั้ง หมายเหตุ: ขาตั้งต่ออยู่ เมื่อจอภาพถูกส่งมอบจากโรงงาน 1° วางจอภาพบนผ้าหรือเบาะที่นุ่ม 2° ดึงแขนของขาตั้งจอภาพขึ้นให้พ้นจอภาพ 3° วางจอภาพในตำาแหน่งตั้งตรง การเชื่อ..

การตั้งค่าจอภาพ - Page 19

การตั้งค่าจอภาพ 19 การเชื่อมต่อสายเคเบิล VGA (สายเคเบิลจำาหน่ายแยกต่างหาก) การเชื่อมต่อสายเคเบิลดิสเพลย์พอร์ต (หรือมินิ DP) (สายเคเบิลจ ำาหน่าย แยกต่างหาก) การเชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB หมายเหตุ: กราฟ..

การตั้งค่าจอภาพ - Page 20

20 การตั้งค่าจอภาพ การจัดระเบียบสายเคเบิล หลังจากที่เชื่อมต่อสายเคเบิลที่จ ำาเป็นทั้งหมดไปยังจอภาพและคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ใช้สล็อตการ จัดการสายเคเบิลเพื่อจัดระเบียบสายเคเบิล การยึดผนัง (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม) หม..

การใช้งานจอภาพ - Page 21

การใช้งานจอภาพ 21 การใช้งานจอภาพ ตัวควบคุมที่-แผงด้านข้าง ใช้ปุ่มควบคุมที่ด้านหน้าของจอภาพ เพื่อปรับจอภาพและการตั้งค่าต่างๆ ของภาพ การกดปุ่มเหล่านี้จะ แสดง OSD พร้อมรายละเอียดของการตั้งค่าต่างๆ ที่คุณสามารถเปลี..

ปุ่มที่แผง-ด้านหน้า - Page 22

22 การใช้งานจอภาพ ปุ่มที่แผง-ด้านหน้า คำาอธิบาย 4 ออก ใช้ปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังเมนูหลัก หรือออกจากเมนูหลัก OSD 5 เพาเวอร์ (พร้อมไฟแสดงสถานะเพาเวอร์) ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดจอภาพ หรือปิดจอภาพ ไฟสีขาวที่ติดต่อเนื่องบนปุ่มน..

การเข้าถึงระบบเมนู - Page 23

การใช้งานจอภาพ 23 การใช้เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) การเข้าถึงระบบเมนู หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณท ำาโดยใช้เมนู OSD จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติถ้าคุณ เคลื่อนที่ไปยังเมนู OSD อื่น, ออกจากเมนู OSD หรือรอจนกระทั่งเมนู OSD หายไ..

การใช้งานจอภาพ - Page 24

24 การใช้งานจอภาพ ตัวเลือก OSD เมนูและเมนูย่อย คำาอธิบาย การใช้พลังงาน มาตรวัดนี้ แสดงระดับพลังงานที่จอภาพใช้แบบเรียลไทม์ Brightness/Contrast (ความสว่าง/คอนทราสต์) ใช้เมนูนี้เพื่อเปิดใช้งานการปรับความสว่าง/คอนทราสต์ Brightness (ความส..

การใช้งานจอภาพ - Page 25

การใช้งานจอภาพ 25 เมนูและเมนูย่อย คำาอธิบาย Auto Adjust (ปรับอัตโนมัติ) คุณสมบัติ ปรับอัตโนมัติ ช่วยปรับการตั้งค่าการแสดงผลให้เหมาะ สำาหรับใช้งานกับการตั้งค่าของคุณที่สุด คุณสมบัติ ปรับอัตโนมัติ อนุญาตให้จอภาพปรับไปยั..

การใช้งานจอภาพ - Page 26

26 การใช้งานจอภาพ เมนูและเมนูย่อย คำาอธิบาย HDMI(MHL)1 เลือก HDMI(MHL)1 และกด เมื่อคอมพิวเตอร์และจอภาพของ คุณเชื่อมต่อกันโดยใช้สายเคเบิล HDMI(MHL)1 HDMI(MHL)2 เลือก HDMI(MHL)2 และกด เมื่อคอมพิวเตอร์และจอภาพของ คุณเชื่อมต่อกันโดยใช้สายเคเบิล HDMI(MHL)2 C..

การใช้งานจอภาพ - Page 27

การใช้งานจอภาพ 27 เมนูและเมนูย่อย คำาอธิบาย Preset Mode (โหมดพรีเซ็ต) Standard (มาตรฐาน): การตั้งค่าสีเริ่มต้น นี่เป็นโหมดพรีเซ็ตมาตร ฐาน Multimedia (มัลติมีเดีย): เหมาะส ำาหรับแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย Movie (ภาพยนตร์): เหมาะสำาหรับภาพยนตร์ Game (..

การใช้งานจอภาพ - Page 28

28 การใช้งานจอภาพ เมนูและเมนูย่อย คำาอธิบาย Display Settings (การตั้งค่าการแสดงผล) Aspect Ratio (อัตราส่วนภาพ) ปรับอัตราส่วนภาพเป็น Wide 16:9 (กว้าง 16:9), 4:3 หรือ 5:4 Horizontal Position (ต ำาแหน่งแนวนอน) ปรับตำาแหน่งแนวนอนของภาพ ใช้ปุ่ม และ เพื่อเปลี่ยนตำาแหน่ง..

การใช้งานจอภาพ - Page 29

การใช้งานจอภาพ 29 เมนูและเมนูย่อย คำาอธิบาย Energy Settings (การตั้งค่าพลังงาน) Energy Smart (พลังงานอัจฉริยะ) เปิดหรือปิดการหรี่แสงแบบไดนามิก การเปิดคุณสมบัติพลังงานอัจฉริยะจะเปิดใช้งานการหรี่แสงแบบ ไดนามิก เมื่อเปิดคุณสมบัติพล..

หมายเหตุ: - Page 30

30 การใช้งานจอภาพ เมนูและเมนูย่อย คำาอธิบาย Menu Settings (การตั้งค่าเมนู) Language (ภาษา) ตั้งค่าการแสดง OSD ไปเป็นหนึ่งในแปดภาษา อังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, โปรตุเกส บราซิล, รัสเซีย, จีน แผ่นดินใหญ่ หรือญี่ปุ่น Transparency (ความโปร่งแสง) ฟ..

การใช้งานจอภาพ - Page 31

การใช้งานจอภาพ 31 เมนูและเมนูย่อย คำาอธิบาย Other Settings (การตั้งค่าอื่นๆ) เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ ของ OSD เช่น DDC/CI, การ ปรับสภาพ LCD, เป็นต้น DDC/CI DDC/CI (แชนเนลข้อมูลการแสดงผล/อินเตอร์เฟซคำาสั่ง) อนุญาต ให้คุณปรับการต..

การใช้งานจอภาพ - Page 32

32 การใช้งานจอภาพ เมนูและเมนูย่อย คำาอธิบาย Factory Reset ( รีเซ็ตโรงงาน ) กู้คืนการตั้งค่า OSD ทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน Personalize (ปรับแต่ง) เลือกระหว่าง Preset Modes (โหมดพรีเซ็ต), Brightness/Contrast (ความสว่าง/คอนทราสต์), Auto Adjust (ปรับอัตโนมัติ), Inp..

การใช้งานจอภาพ - Page 33

การใช้งานจอภาพ 33 ข้อความต่อไปนี้จะแสดงขึ้นเมื่อจอภาพเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน เปิดท ำางานคอมพิวเตอร์ และปลุกจอภาพขึ้นมา เพื่อเข้าถึงไปยัง OSD ถ้าคุณกดปุ่มใดๆ นอกเหนือจากปุ่มเพาเวอร์ ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น..

การใช้งานจอภาพ - Page 34

34 การใช้งานจอภาพ การตั้งค่าความละเอียดมากที่สุด Windows 7 หรือ Windows 8 หรือ Windows 8.1 หรือ Windows 10 1° สำาหรับ Windows 8/Windows 8.1 เท่านั้น, เลือกไทล์ เดสก์ทอป เพื่อสลับไปเป็นเดสก์ทอป แบบคลาสสิก 2° คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก ความละเอียดหน้าจอ 3° คลิกร..

การแก้ไขปัญหา - Page 35

การแก้ไขปัญหา 35 การแก้ไขปัญหา ข้อควรระวัง: ทำาตาม ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ก่อนที่คุณจะด ำาเนินกระบวนการใดๆ ใน ส่วนนี้ ทดสอบตัวเอง จอภาพของคุณมีคุณสมบัติการทดสอบตัวเอง ที่อนุญาตให้คุณตรวจสอบว่าจอภาพท ำางานอย่า..

การวินิจฉัยในตัว - Page 36

36 การแก้ไขปัญหา การวินิจฉัยในตัว จอภาพของคุณมีเครื่องมือการวินิจฉัยในตัว ที่ช่วยคุณหาว่าปัญหามาจากจอภาพของคุณ หรือมาจาก คอมพิวเตอร์และวิดีโอการ์ดของคุณ หมายเหตุ: คุณสามารถรันการวินิจฉัยในตัวได้เฉพาะเมื่อสา..

ปัญหาทั่วไป - Page 37

การแก้ไขปัญหา 37 ปัญหาทั่วไป ตารางต่อไปนี้บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจอภาพทั่วไป อาการทั่วไป สิ่งที่คุณพบ ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ไม่มีวิดีโอ (ไฟเพา เวอร์ดับ) ไม่มีภาพ • ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลการแสดง..

38 - Page 38

38 การแก้ไขปัญหา อาการทั่วไป สิ่งที่คุณพบ ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ การผิดเพี้ยนทาง เรขาคณิต หน้าจอไม่ได้ ศูนย์กลางอย่างถูก ต้อง • รีเซ็ตจอภาพกลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน • ปรับอัตโนมัติ โดยใช้ OSD • ปรับตำาแหน่งแนวน..

Calibration (การปรับเทียบ) - Page 39

การแก้ไขปัญหา 39 อาการทั่วไป สิ่งที่คุณพบ ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ภาพค้างบนหน้า จอจากการที่แสดง ภาพนิ่งบนจอภาพ เป็นระยะเวลานาน เงาเลือนจากภาพ นิ่งที่แสดง ปรากฏ บนหน้าจอ • ใช้คุณสมบัติการจัดการพลังงาน เพื่อปิดจอ..

Image Setting - Page 40

40 การแก้ไขปัญหา ปัญหาเฉพาะของผลิตภัณฑ์ อาการเฉพาะ สิ่งที่คุณพบ ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ภาพหน้าจอเล็ก เกินไป ภาพอยู่กึ่งกลาง หน้าจอ แต่ไม่เต็ม พื้นที่การรับชมทั้ง พื้นที่ • ตรวจสอบอัตราส่วนภาพในเมนู OSD Image Setting (การตั..

ภาคผนวก - Page 41

ภาคผนวก 41 ภาคผนวก ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย คำาเตือน: การใช้ตัวควบคุม การปรับแต่ง หรือกระบวนการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุใน เอกสารฉบับนี้ อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต อันตรายจากไฟฟ้า และ/หรืออันตรายทาง กล สำาหรับข้อมู..

คอมพิวเตอร์ Dell - Page 42

42 ภาคผนวก การตั้งค่าความละเอียดหน้าจอเป็น 1920 x 1080 (สูงที่สุด) เพื่อให้ได้สมรรถนะในการแสดงผลดีที่สุดในขณะที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows, ให้ตั้งค่า ความละเอียดการแสดงผลเป็น 1920 x 1080 โดยท ำาตามขั้นตอนต่อไปนี้: Windows 7 หรือ Windows 8 หร..

รุ่นระเบียบข้อบังคับ: P2314Tt / P2714Tt
คู่มือผู้ใช้
Dell P2314T
Dell P2714T


Related Models

There are Total 160 Manuals For P2714T.