Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm - Dell P2714T Manual

Sponsored Links

Dell P2314t/ Monitor Display Manager Hướng Dẫn Người Dùng Manual Summary


Search in this Manual:

Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm - Page 1

Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Quản Lý Màn Hình Dell™  1 Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Quản Lý Màn Hình Dell™ • Tổng quan • Sử dụng h°p thoại cài đặt nhanh • Cài đặt c±c ch²c năng màn hình cơ bản • G±n ch³ đ° cài sẵn cho c±c ²ng dụng • ´p dụng c±c tµnh năng bảo toàn năng lư¶ng Tổng quan LƯU Ý: DDM không hỗ tr¶ in DP1.2/ MST (Chuỗi xµch) Quản lý màn hình Dell là ²ng dụng Windows d·ng đ¸ quản lý m°t màn hình hoặc nh¹m màn hình. ºng dụng cho ph»p..

Cài đặt c±c ch²c năng màn hình cơ bản - Page 2

2  Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Quản Lý Màn Hình Dell™ Mode (Ch³ đ° t¿ đ°ng), và đ° phân giải màn hình c¹ th¸ thay đổi. H°p thoại Cài đặt nhanh cÉng cho ph»p truy cÊp giao diÁn ngưËi d·ng nâng cao c½a Quản lý Màn hình Dell vÇn đư¶c sử dụng đ¸ điều ch¼nh c±c ch²c năng cơ bản, đ¾nh cÈu hình Ch³ đ° t¿ đ°ng và truy cÊp c±c tµnh năng kh±c. Cài đặt c±c ch²c năng màn hình cơ bản Ch³ đ° cài sẵn cho màn hình vÃa chÄn c¹ th¸ đư¶c ±p dụng th½ công qua menu trên th..

G±n ch³ đ° cài sẵn cho c±c ²ng dụng - Page 3

Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Quản Lý Màn Hình Dell™  3 G±n ch³ đ° cài sẵn cho c±c ²ng dụng ThÌ Ch³ đ° t¿ đ°ng cho ph»p bạn g±n cho Ch³ đ° cài sẵn cụ th¸ với m°t ²ng dụng riêng và ±p dụng n¹ t¿ đ°ng Khi đÅ bÊt Ch³ đ° t¿ đ°ng, ²ng dụng Quản lý màn hình Dell sÆ t¿ đ°ng chuy¸n sang Ch³ đ° cài sẵntương ²ng bÈt c² khi nào kµch hoạt ²ng dụng vÃa g±n. Ch³ đ° cài sẵn đư¶c g±n cho m°t ²ng dụng cụ th¸ c¹ th¸ giÇng nhau ở mỗi màn hình đÅ k³t nÇi hoặc cÉn..

´p dụng c±c tµnh năng bảo toàn năng lư¶ng - Page 4

4  Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Quản Lý Màn Hình Dell™ ´p dụng c±c tµnh năng bảo toàn năng lư¶ng Trên nhÂng mẫu màn hình Dell đư¶c hỗ tr¶, thÌ Options (T·y chÄn) sÆ c¹ sẵn đ¸ cung cÈp c±c t·y chÄn bảo toàn năng lư¶ng PowerNap. Khi kµch hoạt trình ti³t kiÁm màn hình, Đ° S±ng màn hình c¹ th¸ đư¶c cài t¿ đ°ng sang m²c s±ng tÇi thi¸u hoặc màn hình c¹ th¸ đư¶c chuy¸n vào ch³ đ° chË đ¸ ti³t kiÁm thêm nguÀn điÁn.

..
Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Quản Lý Màn Hình Dell™
1
Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm
Quản Lý Màn Hình Dell™
• Tổng quan
Sử dụng h°p thoại cài đặt nhanh
Cài đặt c±c ch²c năng màn hình cơ bản
G±n ch³ đ° cài sẵn cho c±c ²ng dụng
´p dụng c±c tµnh năng bảo toàn năng lư¶ng
Tổng quan
LƯU Ý:
DDM không hỗ tr¶ in DP1.2/ MST (Chuỗi xµch)
Quản lý màn hình Dell là ²ng dụng Windows d·ng đ¸ quản lý m°t màn hình
hoặc nh¹m màn hình. ºng dụng cho ph»p ch¼nh th½ công hình ảnh hi¸n th¾,
g±n c±c cài đặt t¿ đ°ng, quản lý nguÀn điÁn, sắp x³p cửa sổ, xoay hình và
nhÂng tµnh năng kh±c trên c±c mẫu màn hình Dell vÃa chÄn. M°t khi đÅ đư¶c
cài đặt, ²ng dụng Quản lý màn hình Dell sÆ chạy mỗi khi hÁ thÇng khởi đ°ng
và hi¸n th¾ bi¸u tư¶ng tương ²ng trong khay thông b±o. Thông tin về c±c màn
hình đư¶c k³t nÇi với hÁ thÇng luôn c¹ sẵn khi di chu°t qua bi¸u tư¶ng trong
khay thông b±o.
Sử dụng h°p thoại cài đặt nhanh
NhÈp vào bi¸u tư¶ng ²ng dụng Quản lý màn hình Dell trong khay thông b±o
sÆ mở ra h°p thoại Cài đặt nhanh. Khi k³t nÇi nhiều hơn m°t mẫu màn hình
Dell đư¶c hỗ tr¶ với hÁ thÇng, bạn c¹ th¸ chÄn m°t màn hình mục tiêu cụ
th¸ qua menu c¹ sẵn. H°p thoại Cài đặt nhanh cho ph»p điều ch¼nh tiÁn l¶i
c±c m²c Brightness (Đ° S±ng) và Contrast (Đ° Tương Phản) c½a màn hình;
Preset Modes (Ch³ đ° cài sẵn) c¹ th¸ đư¶c chÄn th½ công hoặc cài sang Auto


Related Models

There are Total 160 Manuals For P2714T.