- שמתשמל ךירדמ Dell P2714T Manual

Sponsored Links

Dell P2314t/ Monitor Display Manager מדריך למשתמש Manual Summary


Search in this Manual:

DP1.2/ MST (Daisy Chain) - Page 1

Dell™ Display Manager - שמתשמל ךירדמ ± הריקס ± תוריהמ תורדגה חיש-ודה תביתב שומיש ± תויסיסב הגוצת תויצקנופ תרדגה ± םימושייל שארמ םיעובק םיבצמ תאצקה ± היגרנאב ןוכסיחל תונוכת תלחה הריקס DP1.2/ MST (Daisy Chain) -ב ךמתנ וניא DDM :הרעה להנל לכות ותרזעבש Windows הלעפהה תכרעמל םושיי אוה Dell Display Manager תורדגה תלחה ,תגצומה הנומתה לש ינדי ןונווכ רשפאמ םושייה .םיגצ לש..

Dell™ Display Manager - Page 2

 2 3  Dell™ Display Manager - שמתשמל ךירדמ הקצאת מצבים קבועים מראש ליישומים בצמה רשאכ .יטמוטוא בצמ הייסיטרכה ךותמ םיוסמ םושייל שארמ רדגומ בצמ ךיישל לכות תלעפה םע שארמ רדגומה בצמה תא ליחי Dell Display Manager םושייה ,ליעפ יטמוטואה לכ רובע ההז תויהל לוכי םיוסמ םושייל ךיושש שארמ רדגומה בצמה .וילא ךיושמה םושייה .גצ לכב הנוש בצמ וא םירבוחמה םיגצהמ דח..

היגרנאב ןוכסיחל תונוכת תלחה - Page 3

5  Dell™ Display Manage - שמתשמל ךירדמ Dell™ Display Manager - שמתשמל ךירדמ  4 היגרנאב ןוכסיחל תונוכת תלחה תויורשפא תא רידגהל לכות הבו הנימז היהת ’תויורשפא‘ הייסיטרכה ,םירחבנ Dell ימגדב ךרעל דרת גצה לש תוריהבה תמרש רידגהל לכות . PowerNap לש תונושה היגרנאב ןוכסחה ךוסחל ידכ ךסמה רמוש לש ותלעפה םע הניש בצמל סנכי גצהש וא יטמוטוא ןפואב ירעזמה .היגרנאב

..
Dell™ Display Manager
- שמתשמל ךירדמ
±
הריקס
±
תוריהמ תורדגה חיש-ודה תביתב שומיש
±
תויסיסב הגוצת תויצקנופ תרדגה
±
םימושייל שארמ םיעובק םיבצמ תאצקה
±
היגרנאב ןוכסיחל תונוכת תלחה
הריקס
DP1.2/ MST (Daisy Chain)
-ב ךמתנ וניא
DDM
:הרעה
להנל לכות ותרזעבש
Windows
הלעפהה תכרעמל םושיי אוה
Dell Display Manager
תורדגה תלחה ,תגצומה הנומתה לש ינדי ןונווכ רשפאמ םושייה .םיגצ לש הצובק וא גצה תא
ימגדב תופסונ תונוכתו הנומתה בוביס ,תונולחה ןוגרא ,היגרנא תכירצ לוהינ ,יטמוטוא ןפואב
לוחתא לכב לעפוי
Dell Display Manager
םושייה ,הנקתהה רחאל .
Dell
לש םירחבנ םיגצ
לכות .הלעפהה תכרעמ לש תועדוהה רוזאב גצוי ולש םושייה למסו הלעפהה תכרעמ לש
םושייה למסל לעמ רבכעה ןמס םע ףוחיר ידי-לע תכרעמל םירבוחמה םיגצה לע עדימ לבקל
.הלעפהה תכרעמ לש תועדוהה רוזאבש
תוריהמ תורדגה חיש-ודה תביתב שומיש
תבית תא חתפת תועדוהה רוזאבש
Dell Display Manager
םושייה לש למסה לע הציחל
ןתינ ,
Dell
גצ לש דחא ךמתנ םגדמ רתוי םירבוחמ תכרעמלשכ .תוריהמ תורדגה חיש-ודה
תרשפאמ תוריהמ תורדגה חיש-ודה תבית .גצומה טירפתה תועצמאב יפיצפס דעי גצ רוחבל
,שארמ םיעובק םיבצמב ינדי ןפואב רוחבל ,גצה לש תוידוגינהו תוריהבה תומר תא ןנווכל
.ךסמה תייצולוזר תא תונשלו יטמוטוא בצמל רובעל
Dell™ Display Manager
- שמתשמל ךירדמ
1


Related Models

There are Total 160 Manuals For P2714T.