:ירוטלוגר םגד - Dell P2714T Manual

:ירוטלוגר םגד - Dell P2714T Manual

Sponsored Links

Dell P2314t/ Monitor מדריך למשתמש Manual Summary


Search in this Manual:

:ירוטלוגר םגד - Page 1

P2314Tt / P2714Tt :ירוטלוגר םגד שמתשמל ךירדמ Dell P2314T Dell P2714T

..

® - Page 2

2 .בשחמב שומישה תא לעייל לכות ותרזעב בושח עדימ תנייצמ "הרעה" :הרעה .תוארוהל תויצ יא לש הרקמב םינותנ דוביא וא הרמוחל ילאיצנטופ קזנ תנייצמ תוריהז :תוריהז .תוומ וא העיצפ ,שוכרל קזנ תנכס תנייצמ הרהזא :הרהזא .תורומש תויוכזה לכ .© 2013-2015 Dell Inc. לש בתכב רושיא אלל רמוחה לש יהשלכ הרוצב הקתעה .שארמ העדוה אלל תונתשהל יושע הז ךמסמב עדימה .רוסיאה תי..

ןכות - Page 3

3 ןכות 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . גצה תודוא 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הזיראה ןכות 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תורקבו םיקלח 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טרפמ 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . גצה תנקתה 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דמעמה תנכה 18 . . . . . . . . . . . . . . . ..

FCC - Page 4

4 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חפסנ 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תוחיטב תוארוה 41 . . . . . . . . . . . . הניקת תודוא ףסונ עדימו )דבלב ב"הרא( FCC תועדוה 42 . . . . . . . . . . . . . )ילמיסקמ( 1920 x 1080-כ הגוצתה תייצולוזר תעיבק 42 . . . . . . . . . . . . . . . ךסמה סיטרכ לש םיינכדעה ןקתהה ילהנמ תדרוה

..

הזיראה ןכות - Page 5

5 גצה תודוא גצה תודוא הזיראה ןכות ,והשלכ ביכר רסח םא .םיביכרה לכ תא תלביקש אדו .ךשמהב םיגצומה םיביכרה לכ םע עיגמ תשכרש גצה .Dell םע רשק רוצ תונוכתב שמתשהל היהי ןתינ אלש ןכתיי .גצל ופרוצ אלש ןכתייו םיילנויצפוא םה םיטירפהמ קלח :הרעה .תומיוסמ תונידמב תומיוסמ תוידמב וא .דמעמה דועיתב ןייע ,רחא גוסמ דמעמ םע הנקתהל :הרעה דמעמו גצ )תוצרא ןיב ה..

גצה תודוא - Page 6

גצה תודוא 6 ךסמה יוקינל תילטמ ורקלוו תעוצר ± רצוקמ הנקתה ךירדמ ± דועיתו םינקתה ילהנמ םע תוידמ ± ירוטלוגרו יתוחיטב עדימ תונוכת .LED גוסמ עקר תרואתו הליעפ הצירטמ םע TFT LCD תגוצת P2714T -ו Dell P2314T חוטשה גצל :תוללוכ גצה תונוכת ± םע 1920 X 1080 היצולוזר )ןוסכלאה יפל דדמנ( )'ץניא 23 ( מ"ס 58.42 ליעפ הגוצת חטש : P2314T .)רתוי תוכומנ תויצולוזרב אלמ ךסמב הכימת ± ם..

תורקבו םיקלח - Page 7

7 גצה תודוא תורקבו םיקלח ימדק טבמ דצ לנפ תורקב תיוות רואית 1 )גצה תלעפה ףיעס האר ,םיפסונ םיטרפל( תויצקנופ ינצחל 2 )יוויח תירונ םע( יוביכ / הלעפה ןצחל רוחאמ טבמ תיוות רואית שומיש 1 מ"מ 100 לדוגב VESA תבכרה יחתפ הסכמל תחתמ( VESA מ"מ 100 x )VESA ריקל הבכרה תכרע תועצמאב ריקה לע בכרומ גצ .--מ"מ 100 x מ"מ 100 VESA ןקת תמאותה 2 הניקת תיוות .הניקתה ירושיא תא תטרפמ 3..

גצה תודוא - Page 8

גצה תודוא 8 הטמלמ טבמ תיוות רואית שומיש 1 חתמ רבחמ .למשחה לבכ תא רבח 2 DisplayPort רבחמ .DisplayPort לבכ תא רבח 3 HDMI )MHL( 1 תאיצי דיינ ןקתה רבח וא HDMI לבכ תועצמאב בשחמה תא רבח .)ילנויצפוא( MHL לבכ תועצמאב 4 HDMI )MHL( 2 תאיצי דיינ ןקתה רבח וא HDMI לבכ תועצמאב בשחמה תא רבח .)ילנויצפוא( MHL לבכ תועצמאב 5 VGA תאיצי .)ילנויצפוא( VGA לבכ תועצמאב גצל בשחמה רוביחל 6 Line-out עמש ..

גצה תודוא - Page 9

9 גצה תודוא טרפמ לנפ P2314T P2714T ךסמ גוס TFT LCD - הליעפ הצירטמ חול גוס Plane גותימ / In-Plane גותימ to Line Plane to Line גותימ :היולג הגוצת ינוסכלא )'ץניא 23 ( מ"ס 58.42 )'ץניא 68.58 ( 'ץניא 27 )ליעפ רוזא( יקפוא )מ"מ 509.18 ( 'ץניא 20.05 )מ"מ 597.89 ( 'ץניא 23.54 )ליעפ רוזא( יכנא )מ"מ 286.42 ( 'ץניא 11.28 )מ"מ 336.31 ( 'ץניא 13.24 רוזא 2 מ"מ 145839.34 ) 2 'ץניא 226.05 ( ) 2 'ץניא 311.67 ( 2 מ"מ 201076.39 לסקיפ הבוג 0.265 mm 0.311 m..

עג - Page 10

גצה תודוא 10 עג P2314T P2714T גוס תנרקומ תילוביק הטיש ןוסכלא לנפ 58.67 cm 68.83 cm לנפ יבוע 2.4 mm 3.1 mm ליעפ רוזא הייפצה חטשל רבעמ בחרומ םינשייח תצירטמ יבוע 0.5 mm יוסיכ תיכוכז יבוע 1.1 mm 1.8 mm טלק תטיש ךילומ טרח ,תוקד תופפכ ,הפושח עבצא עגמ תדוקנ עגמ תודוקנ 10 הבוגת ןמז >10 ms טלפ םוקימ תייצולוזר 32767 x 32767 עגמ תטיש תוקד תופפכו תועבצא הלעפה תכרעמ Windows 8 / Windows 8.1 ..

הביבס יאנת - Page 11

11 גצה תודוא הביבס יאנת :הרוטרפמט הלועפב )40.00° דע 0.00° ( 40° דע 0° הלועפב אל )60.00° דע -20.00° ( 60° דע -20° :תוחל הלועפב )תובעתה אלל( 80% דע 10% הלועפב אל )תובעתה אלל( 90% דע 5% הבוג הלועפב םומיסקמ )לגר 16,400( רטמ 5,000 הלועפב אל יברמ )לגר 35,000( רטמ 10,668 :ימרת רוזיפ P2314T )יברמ( העש/ 88.7.33BTU )יסופיט( העש/ 58.0.26BTU P2714T )יברמ( העש/ 95.9.33BTU )יסופיט( העש/ 64.8.26BTU שארמ םירדגומ הגוצ..

םייזיפ םינייפאמ - Page 12

גצה תודוא 12 P2714T הגוצת בצמ יקפוא רדת )ץרהוליק( )ץרה( יכנא רדת םילסקיפ ןועש )MHz ( ןורכנס תויבטוק )יכנא/יקפוא( 720 x 400 31.5 70.0 28.3 +/- 640 x 480 31.5 60.0 25.2 -/- 640 x 480 37.5 75.0 31.5 -/- 800 x 600 37.9 60.0 40.0 +/+ 800 x 600 46.9 75.0 49.5 +/+ 1024 x 768 48.4 60.0 65.0 -/- 1024 x 768 60.0 75.0 78.8 +/+ 1152 x 864 67.5 75.0 108.0 +/+ 1280 x 1024 64.0 60.0 108.0 +/+ 1280 x 1024 80.0 75.0 135.0 +/+ 1600 x 900 60.0 60.0 108.0 -/+ 1920 X 1080 67.5 60.0 148.5 +/+ םייזיפ םינייפאמ P2314T P2714T ר..

:הרעה - Page 13

13 גצה תודוא דמעמה תודימ הבוג )מ"מ 298.4 ( 'ץניא 11.75 )מ"מ 298.4 ( 'ץניא 11.75 בחור )מ"מ 352.0 ( 'ץניא 13.86 )מ"מ 352.0 ( 'ץניא 13.86 קמוע )מ"מ 77.4 ( 'ץניא 3.05 )מ"מ 77.4 ( 'ץניא 3.05 לקשמ הזירא ללוכ לקשמ )דנואפ 19.76 ( ג"ק 8.98 )דנואפ 25.28 ( ג"ק 11.49 דמעמה לולכמ ללוכ לקשמ םילבכו )דנואפ 15.62 ( ג"ק 7.10 )דנואפ 20.66 ( ג"ק 9.39 םילבכ אלל לקשמ תבכרהל וא ריקה לע הבכרהל( )VESA )דנואפ 10.60 ( ג"ק 4.82 )דנואפ 15.64 (..

םיניפ תואצקה - Page 14

גצה תודוא 14 העדוהה , Active-off בצמב- והשלכ ןצחל לע ץחלת םא .דבלב ליגר הלועפ בצמב לעפת ךסמה תגוצת :גצות האבה םיניפ תואצקה VGA ןיפ רפסמ לבכה לש םיניפ 15 דצ ןיפ רפסמ לבכה לש םיניפ 15 דצ 1 םודא - ואדיו 9 5 V/3.3 V בשחמ 2 קורי - ואדיו 10 GND-sync 3 לוחכ - ואדיו 11 GND 4 GND 12 DDC ינותנ 5 תימצע הקידב 13 יקפוא ןורכנס 6 GND-R 14 יכנא ןורכנס 7 GND-G 15 DDC ןועש 8 GND-B

..

HDMI - Page 15

15 גצה תודוא HDMI ןיפ רפסמ האיציה לש םיניפ 19 דצ ןיפ רפסמ האיציה לש םיניפ 19 דצ 1 TMDS DATA 2+ 11 TMDS CLOCK ךוכיס 2 TMDS DATA 2 ךוכיס 12 TMDS CLOCK- 3 TMDS DATA 2- 13 ףצ 4 TMDS DATA 1+ 14 ףצ 5 TMDS DATA 1 ךוכיס 15 DDC CLOCK )SDA( 6 TMDS DATA 1- 16 DDC DATA )SDA( 7 TMDS DATA 0+ 17 המדא 8 TMDS DATA 0 ךוכיס 18 +5 V חתמ 9 TMDS DATA 0- 19 Hot Plug יוהיז 10 TMDS CLOCK DisplayPort )DP( ןיפ רפסמ האיציה לש םיניפ 20 דצ ןיפ רפסמ האיציה לש םיניפ 20 דצ 1 ML0 )p( 11 GND 2 G..

:הרעה - Page 16

גצה תודוא 16 USB .גצב תונימזה USB -ה תואיצי תודוא םיטרפ לבקת הז ףיעסב :תואבה USB -ה תואיצי ןנשי ךתושרבש בשחמב ± ירוחא קלח – תחא USB 3.0 upstream תאיצי ± ירוחא קלח – USB 2.0 downstream תואיצי יתש ± לאמש דצ – USB 3.0 downstream תואיצי יתש .USB 3.0 םאות בשחמב ךרוצ שי USB 3.0 הנוכתב שומישל :הרעה הבכת םא .למשח תכירצב ןוכסיח בצמב וא ליעפ גצה רשאכ קר תולעופ גצה לש USB -ה תואיצי :..

גצה יוקינ - Page 17

17 גצה תודוא Plug-and-Play Extended ינותנ תא יטמוטוא ןפואב קפסי גצה ."לעפה סנכה" םאות בשחמ לכב גצה תא ןיקתהל לכות ,Display Data Channel )DDC( ילוקוטורפב שומיש ךות בשחמל Display Identification )EDID( ;תיטמוטוא עצבתת גצה תנקתה ,םירקמה בורב .גצה תורדגה תא בטמלו ומצע תא רידגהל בשחמל רשפאיו האר ,גצה תורדגה יוניש תודוא םיפסונ םיטרפלו גצה תרדגהל .ךכב הצרת םא תונוש תורדגה רו..

דמעמה תנכה - Page 18

גצה תנקתה 18 גצה תנקתה דמעמה תנכה .גצה לא רבוחמ אוהשכ עיגמ דמעמה :הרעה 1 . .תירכ לע וא הכר תילטמ לע גצה תא חנה 2 . .גצהמ התוא קחרהו הלעמ יפלכ גצה דמעמ עורז תא ךושמ 3 . .דמוע בצמב גצה תא חנה גצה רוביח .הז ףיעסב יהשלכ הלועפ עצבתש ינפל תוחיטבה תוארוהל םאתהב לעפ :הרהזא :בשחמה לא גצה רוביחל 1 . .ריקבש עקשהמ למשחה לבכ תא קתנו בשחמה תא הבכ 2 . :בשחמה ל..

:הרעה - Page 19

19 גצה תנקתה )דרפנב רכמנ לבכה( VGA לבכ רוביח )דרפנב רכמנ לבכה( )miniDP וא( DisplayPort לבכ רוביח HDMI לבכ רוביח USB לבכ רוביח .הנוש תויהל יושע בשחמה הארמ .דבלב השחמה תרטמל םיגצומ םימישרתבש םימגדה :הרעה

..

םילבכה רודיס - Page 20

גצה תנקתה 20 םילבכה רודיס .חתפה ךרד םילבכה תא בתנ ,בשחמלו גצל םישורדה םילבכה לכ תא תרביחש רחאל )ילנויצפוא( ריקה לע הנקתה תופרוצמה תוארוהב ןייע- ,םיפסונ םיטרפל .הגוצתה תבכרהל מ"מ M4 x 10 יגרובב שמתשה :הרעה .VESA תמאות ריקה תבכרה תכרעל 1 . .ביציו חוטש ןחלוש לע וא תירכ לע ,הכר תילטמ לע גצה תא חנה 2 . .דמעמה תא רסה 3 . .ומוקמב ירוחאה הסכמה תא םיקיזח..

דצה-לנפ תורקב - Page 21

21 גצה תלעפה גצה תלעפה דצה-לנפ תורקב גיצת וללה םינצחלה לע הציחל .גצהו הנומתה תורדגה תא תונשל ידכ גצה תיזחבש הרקבה ינצחל לע ץחל .תונשל לכות ןתוא תורדגהה םע דחי ךסמה טירפת תא :ימדקה הרקבה חול ינצחל תא תראתמ האבה הלבטה ימדקה- לנפב ןצחל רואית 1 :רוציק שקמ שארמ םירדגומ םיבצמ םיעבצ יבצמ לש המישר ךותמ רוחבל ידכ הז ןצחל לע ץחל .שארמ םירדגומ 2..

ימדקה לנפב- םינצחל - Page 22

גצה תלעפה 22 ימדקה- לנפב ןצחל רואית 4 האיצי תאצל ידכ וא ישארה טירפתל רוזחל ידכ הז ןצחל לע ץחל .ךסמה טירפתמ 5 הלעפה )חתמ יוויח תירונ םע( .גצה תא תובכלו ליעפהל לכות הז ןצחל תרזעב ןכומו ליעפ גצהש תנייצמ הז ןצחלב עובק תקלודה הנבל תירונ .הדובעל למשח תכירצב ןוכסיח בצמ תנייצמ ןבל עבצב תבהבהמ תירונ .DPMS לש ימדקה לנפב- םינצחל 1 2 3 .הנומתה תורדגה ..

)OSD - Page 23

23 גצה תלעפה )OSD ( ךסמה טירפתב שומיש םיטירפתה תכרעמל השיג אצת םא ,רחא טירפתל רובעת םא יטמוטוא ןפואב רמשיי ךסמה טירפתב עצבתש יוניש לכ :הרעה .םלעיי טירפתהש דע ןיתמת םא וא טירפתהו 1 . .ישארה טירפתה תא גיצהל ידכו ךסמה טירפת תא חותפל ידכ ץחל .VGA רבחמב שומישב קר הנימז )יטמוטוא ןוויכ( AUTO ADJUST הנוכתה :הרעה 2 . .ןמוסמ תיחכונה תורשפאה םש ,םילמסה ןיב ..

PowerNap - Page 24

גצה תלעפה 24 .ךסמה טירפת תויורשפא הנשמ יטירפתו טירפת רואית )למשח תכירצ( Energy Use .גצה ידי לע תכרצנה היגרנאה תמר תא תמא ןמזב גיצמ הז יוויח Brightness/Contrast )תוידוגינ/תוריהב( .תוידוגינהו תוריהבה יכרע תא ןווכל ידכ הז טירפתב שמתשה )תוריהב( Brightness תירוחאה הרואתה תוריהב תא תנווכמ וז תורשפא .)100 םומיסקמ ; 0 םומינימ( .תוריהבה תא ריבגהל ידכ ץחל .תוריהבה ..

- Page 25

25 גצה תלעפה הנשמ יטירפתו טירפת רואית Auto Adjust )יטמוטוא ןונווכ( הגוצתה תורדגה תא תבטממ )יטמוטוא ןוויכ( Auto Adjust תורשפאה )Auto Adjust ( יטמוטואה ןוויכה תנוכת .תרחבש תורדגהה יפ לע רחאל .סנכנה ואדיווה תואל םאתהב יטמוטוא ןוויכ עצבל גצל תרשפאמ שומיש תועצמאב גצה תא ןווכלו ךישמהל ךילע ,הנוכתב תשמתשהש Display Settings רוזאבש )ןידע( Phase -ו )סג( Pixel Clock תורקבב .)..

Color Settings - Page 26

גצה תלעפה 26 הנשמ יטירפתו טירפת רואית HDMI)MHL(1 בשחמה רשאכ ץחל ןכמ רחאלו HDMI)MHL(1 תורשפאב רחב . HDMI)MHL(1 לבכ תועצמאב םירבוחמ גצהו HDMI)MHL(2 בשחמה רשאכ ץחל ןכמ רחאלו HDMI)MHL(2 תורשפאב רחב . HDMI)MHL(2 לבכ תועצמאב םירבוחמ גצהו Color Settings )םיעבצ תורדגה( תורדגה תא ןווכל ידכ )םיעבצ תורדגה( Color Settings טירפתב רחב .גצה לש םיעבצה Input Color Format )הסינכ עבצ תינבת( תואבה תויו..

:הרעה - Page 27

27 גצה תלעפה הנשמ יטירפתו טירפת רואית Preset Mode )שארמ תועובק תורדגה בצמ( לדחמה תרירב יהוז .םיעבצל לדחמה תרירב תרדגה :)ליגר( Standard .שארמ תרדגומה .הידמיטלומ ימושייל ילאידיא :)הידמיטלומ( Multimedia .םיטרסל ילאידיא :)טרס( Movie .םיקחשמל ילאידיא :)קחשמ( Game דרשמל ילאידיא :)טסקט( Text "םח" האריי ךסמה .םיעבצה תרוטרפמט תא ריבגמ :)םימח( Warm .בוהצ/םודא ןווג םע רתו..

- Page 28

גצה תלעפה 28 הנשמ יטירפתו טירפת רואית )היוור( Saturation ןווכל ידכ וא ץחל .ואדיווה תנומתב היוורה תא תעבוק וז הנוכת .100 -ל 0 ןיב היוורה תא .םורכונומה הארמ תא לידגהל ידכ ץחל .םיעבצה תא קזחל ידכ ץחל .ואדיו תסינכב קר ןימז ) Saturation ( היוורה ןוויכ :הרעה Reset Display Settings )םיעבצ תורדגה סופיא( .לדחמה תרירב תורדגהל גצה לש םיעבצה תורדגה תא ספאמ Display Settings )הגו..

- Page 29

29 גצה תלעפה הנשמ יטירפתו טירפת רואית Energy Settings )למשח תכירצ תורדגה( Energy Smart )המכח היגרנא תכירצ( .ימניד םועמע לש יוביכ וא הלעפה רשאכ .ימנידה יוביכה תא םג ליעפת Energy Smart הנוכתה תלעפה וב בצמל האוושהב קפסה תוחפ ךורצי גצה ,ליעפ Energy Smart בצמ .היובכ הנוכתה תוחפ ךרוצ גצה ,תוכושח תונצסבו Energy Smart בצמב :הרעה גצה ,תוריהב תונצסב .רתוי ךומנ ךרע גיצי היג..

:הרעה - Page 30

גצה תלעפה 30 הנשמ יטירפתו טירפת רואית Menu Settings )םיטירפת תורדגה( )הפש( Language .תויורשפא הנומש ךותמ ךסמה טירפת תפשב רחב תיניס ,תיסור ,ליזרב תיזגוטרופ ,תינמרג ,תיתפרצ ,תידרפס ,תילגנא .תינפי וא תטשופמ )תופיקש( Transparency .ףוקשל םומעמ ךסמה טירפת עקר תא תונשל לכות וז תורשפא תרזעב )ןמז בצוק( Timer ראשיי ךסמה טירפת וב ןמזה ךשמ תא עבוק :ךסמ טירפת תגצה ןמ..

Disable - Page 31

31 גצה תלעפה הנשמ יטירפתו טירפת רואית Other Settings )תופסונ תורדגה( DDC/Cl, ןוגכ ,ךסמה טירפת תורדגה תא תונשל ידכ וז תורשפאב רחב .המודכו ) LCD בוציי( LCD Conditioning DDC/CI רשפאמ ) Display Data Channel/Command Interface ( DDC/CI שמתשמ תייווח תלבקל .בשחמב הנכות תועצמאב גצה תורדגה תא ןווכל .הנוכתה תא רשפא ,גצה יעוציב רופישלו תיבטימ .הנוכתה תא לטבל ידכ )לטובמ( Disable תורשפאב רחב LCD C..

ךסמה טירפתב הרהזא תועדוה - Page 32

גצה תלעפה 32 הנשמ יטירפתו טירפת רואית סופיא( Factory Reset )לדחמה תרירב תורדגהל .לדחמה תרירבל ךסמה טירפת תורדגה לכ תא ספאמ Personalize )תישיא המאתה( ,)שארמ םיעובק םיבצמ( Preset Modes תויורשפאה ןיב רחב ןוויכ( Auto Adjust ,)תוידוגינ/תוריהב( Brightness/Contrast -הבוג סחי( Aspect Ratio ,)הסינכ תוא( Input Source ,)יטמוטוא .ךרד רוציק שקמכ עבקו )בחור Reset Personalization )תישיא המאתה ספא .לדחמה ..

33 - Page 33

33 גצה תלעפה .)Power Save ( למשח תכירצב ןוכסיח בצמל רובעי רשאכ גצות אבה העדוהה . ךסמה טירפת לא תשגל ידכ גצה תאו בשחמה תא לעפה :גצות האבה העדוהה ,הלעפהה ןצחלל טרפ והשלכ ןצחל לע ץחלת םא תועדוההמ תחא ,) HDMI וא DP , VGA ( קתונמ הז תוא לבכ ךא םיוסמ בצמב רוקמה תוא תא תעבק םא .רחבנה רוקמה תואב תולתכ גצות תואבה וא וא .תויעב ןורתפ האר ,תואיגש ןורתפ תודוא הר..

תיברמ היצולוזר תרדגה - Page 34

גצה תלעפה 34 תיברמ היצולוזר תרדגה :Windows 10 וא Windows 8.1, Windows 8, Windows 7-ב 1 . בצמל רובעל ידכ )הדובע ןחלוש( Desktop חיראב רחב ,דבלב Windows 8 / Windows 8.1 רובע .יסאלק הדובע ןחלוש 2 . . )ךסמה תייצולוזר( Screen Resolution לע ץחלו הדובעה ןחלוש לע תינמי הציחל ץחל 3 . . 1920 x 1080 תורשפאב רחבו ךסמה תויצולוזר לש תחתפנה המישרה תא חתפ 4 . . )רושיא( OK ץחל .ךסמה סיטרכ לש ןקתהה להנמ תא ןכד..

תויעב ןורתפ - Page 35

35 תויעב ןורתפ תויעב ןורתפ .הז ףיעסב יהשלכ הלועפ עצבתש ינפל תוחיטבה תוארוהל םאתהב לעפ :תוריהז תימצע הקידב םירבוחמ בשחמהו גצה םא .הניקת הרוצב לעופ אוה יכ תאדוומ רשא תימצע הקידב תנוכת ללוכ ךתושרבש גצה :הלאה תולועפה עוציב ידי לע גצה לש תימצעה הקידבה תא לעפה ,ךושח ראשנ ךסמה ךא הניקת הרוצב 1 . .בשחמה תאו גצה תא הבכ 2 . לבכה תא קתנ ,תימצעה ה..

תויעב ןורתפ - Page 36

תויעב ןורתפ 36 הנבומ ןוחבא .ולש ךסמה סיטרכבו בשחמב וא גצב היעבה םא קודבל לכות ותרזעב הנבומ ןוחבא ילכ גצל .תימצע הקידב בצמב גצהו הגוצת ילבכ םירבוחמ אל רשאכ קר הנבומה ןוחבאה תא ליעפהל לכות :הרעה 4 3 2 1 :הנבומה ןוחבאה תלעפהל 1 . .יקנ ךסמהש אדו 2 . .גצה וא בשחמה בגבש הגוצתה י/לבכ תא קתנ .תימצע הקידב בצמל רובעי גצה 3 . .תוינש 2 ךשמל וידחי 4 -ו 1 םינ..

תוצופנ תויעב - Page 37

37 תויעב ןורתפ תוצופנ תויעב .גצב תוחיכש תויעב לש ןורתפ תודוא םיטרפ הליכמ האבה הלבטה םימוטפמיס םיחיכש םוטפמיסה םיירשפא תונורתפ תירונ( הנומת ןיא )היובכ הלעפהה הנומת ןיא ± .בשחמל גצה ןיב בטיה רבוחמ הגוצתה לבכש אדו ± קודבל ידכ ריקבש למשחה עקשל רחא ילמשח ןקתה רבח .הרושכ לעופ אוה םא ± .ץוחל וניא הלעפהה ןצחלש אדו ± Input לע הציחל ידי לע רחבנ..

- Page 38

תויעב ןורתפ 38 םימוטפמיס םיחיכש םוטפמיסה םיירשפא תונורתפ תוריהב תויעב וא המומע הנומתה ידמ הריהב ± .לדחמה תרירב תורדגהל גצה תא ספא ± .ךסמה טירפת תועצמאב יטמוטוא ןוויכ ± .ךסמה טירפתמ תוידוגינה תאו תוריהבה תא ןווכ ירטמואג תוויע זכרוממ וניא ךסמה ± .לדחמה תרירב תורדגהל גצה תא ספא ± .ךסמה טירפת תועצמאב יטמוטוא ןוויכ ± .ךסמה טירפת תועצמ..

עגמ ךסמב תויעב - Page 39

39 תויעב ןורתפ םימוטפמיס םיחיכש םוטפמיסה םיירשפא תונורתפ יוגש עבצ הנומתה יעבצ םייוגש ± )םיעבצה תורדגה בצמ( Color Setting Mode תא הנש Graphics -ל )םיעבצ תורדגה( Color Settings טירפתב .םושייל םאתהב )ואדיו( Video -ל וא )הקיפרג( ± )םיעבצ לש שארמ תורדגה( Color Preset Settings הסנ .)םיעבצ תורדגה( Color Settings טירפתב תונוש ךסמה טירפתב )לוחכ/קורי/םודא( R/G/B יכרע תא ןנווכ Color תורשפא..

- Page 40

תויעב ןורתפ 40 םימוטפמיס םייפיצפס םוטפמיסה םיירשפא תונורתפ Windows -ב לויכ Windows 8 -בו 7 בו. / Windows 8 Windows 10 שמתשמה רשאכ ןמסה ,ךסמב עגונ רחא בקוע וניא ןפואב עבצאה .קיודמ 1 . תא חתפ ,)הרקבה חול( Control Panel תא חתפ תא ןכמ רחאלו )לוקו הרמוח( Hardware and Sound .)חולה בשחמ תורדגה( Tablet PC Settings 2 . . )לויכ( Calibration רחב 3 . ךסמה תא שדחמ לייכל ידכ תוגצומה תוארוהה יפ לע לעפ רצ..

תוחיטב תוארוה - Page 41

41 חפסנ חפסנ תוחיטב תוארוה םורגל לולע הז דועיתב םיניוצמ םניאש םילהנב וא םינוויכב ,תורקבב שומישה :הרהזא .תוינכמ תונכסל וא/ו ,תוילמשח תונכסל ,תולמשחתהל .)SERI ( ירוטלוגרהו יתביבסה ,יתוחיטבה עדימה ןויליגב ןייע ,תוחיטב תוארוה לע ףסונ עדימל הניקת תודוא ףסונ עדימו )דבלב ב"הרא( FCC תועדוה dell.com/regulatory_ תבותכב תומיאתה רתאב רקב ,הניקת תודוא ףסונ ..

Windows 8.1 - Page 42

חפסנ 42 )ילמיסקמ( 1920 x 1080-כ הגוצתה תייצולוזר תעיבק היצולוזרה תא עבק , Microsoft Windows גוסמ הלעפה תוכרעמב םיילמיסקמ הגוצת יעוציב תלבקל :תואבה תולועפה עוציב ידי לע םילסקיפ 1920 x 1080 -כ :Windows 10 וא Windows 8.1, Windows 8, Windows 7-ב יסאלק הדובע ןחלושל רובעל ידכ הדובעה ןחלוש חיראב רחב ,דבלב Windows 8.1 -ו Windows 8 -ב 1 . )ךסמה תייצולוזר( Screen Resolution לע ץחלו הדובעה ןחלוש לע תי..

P2314Tt / P2714Tt
:ירוטלוגר םגד
שמתשמל ךירדמ
Dell P2314T
Dell P2714T


Related Models

There are Total 160 Manuals For P2714T.