M°u quy đ±nh: P2314Tt / P2714Tt - Dell P2714T Manual

M°u quy đ±nh: P2314Tt / P2714Tt - Dell P2714T Manual

Sponsored Links

Dell P2314t/ Monitor Hướng Dẫn Người Dùng Manual Summary


Search in this Manual:

M°u quy đ±nh: P2314Tt / P2714Tt - Page 1

M°u quy đ±nh: P2314Tt / P2714Tt Sổ hướng dẫn sử dụng Dell P2314T Dell P2714T

..

2 - Page 2

2 LƯU Ý: LƯU Ý cho bi²t thông tin quan tr³ng gi´p bµn s¶ d·ng máy tính hiệu quả hơn. CHÚ Ý: CHÚ Ý cho bi°t thi±t h²i ti³m ´n đµi với ph¶n c·ng ho¸c m¹t dº li±u n°u b²n không th»c hi±n theo c¼c hướng dẫn. CẢNH BÁO: CẢNH BÁO cho bi°t nguy cơ gây thi±t h²i t½i s¾n, tổn thương cơ th¿ ho¸c ch°t ngưÀi. © 2013-2015 Công ty Dell. B¾o lưu mọi b¾n quy³n. Thông tin trong t¸i liệu n¸y có thể thay đổi m¸ không cần thông báo. Nghiêm c¹m sao chºp các t¸i liệu n¸y dư»i m³i h¼nh th½c n²u không có ..

Mục lục - Page 3

3 Mục lục Giới Thi±u M½n Hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Phụ ki±n trọn gói . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Tính năng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Bộ phận v½ nút đi³u khi¿n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Thông sµ kỹ thuật . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Cắm V½o L½ Ch²y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Chính s¼ch ch¹t lưÂng v½ đi¿m ¾nh m½n hình LCD . . . . . . . . . 17 H..

4 - Page 4

4 Khắc phục s» cµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 T» ki¿m tra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Ch´n đo¼n tích hÂp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 C¼c s» cµ thưÀng g¸p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 S» cµ m½n hình c¾m ·ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 S» cµ liên quan đ°n s¾n ph´m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Phụ lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 H..

Giới Thi±u M½n Hình - Page 5

Giới Thi±u M½n Hình 5 Giới Thi±u M½n Hình Phụ ki±n trọn gói M¸n h¼nh c¾a bµn đưÀc g¶i kèm các ph· kiện như liệt kê dư»i đây. Đảm bảo bµn đã nhận t¹t cả các ph· kiện v¸ liên hệ v»i Dell n²u thi²u b¹t kỳ ph· kiện n¸o. LƯU Ý: Một số ph· kiện có thể t¿y ch³n v¸ không đưÀc g¶i kèm m¸n h¼nh c¾a bµn. Một số tính năng hoặc phương tiện có thể không có sÄn ở một số quốc gia. LƯU Ý: Để lắp đặt v»i b¹t kỳ giá đỡ n¸o khác, xem t¸i liệu hư»ng d°n vÁ giá đỡ...

Giới Thi±u M½n Hình - Page 6

6 Giới Thi±u M½n Hình Khăn lau m¸n h¼nh Dây đeo kiểu khóa dán • Hư»ng d°n c¸i đặt nhanh • ĐÅa driver v¸ t¸i liệu hư»ng d°n • Thông tin an to¸n v¸ quy đ±nh Tính năng M¸n h¼nh phẳng Dell P2314T v¸ P2714T tích hÀp m¸n h¼nh tinh thể lỏng LCD), ma trận hoµt động, bóng bán d°n m¸ng mỏng (TFT), v¸ đèn nÁn LED. Các tính năng c¾a m¸n h¼nh bao gồm: • P2314T: V¿ng m¸n h¼nh hoµt động 58,42 cm (23 inch) (đo theo đường chºo), độ phân giải 1920 x 1080 (c¿ng khả năng hÆ trÀ to¸n m¸n h¼nh cho độ ..

Bộ phận v½ nút đi³u khi¿n - Page 7

Giới Thi±u M½n Hình 7 Bộ phận v½ nút đi³u khi¿n M¸t trước Nút đi³u khi¿n m¸t bên c²nh Nhãn Mô t¾ 1 N´t ch½c năng (Để bi²t thêm thông tin, xem S¶ d·ng m¸n h¼nh) 2 N´t bật/tắt nguồn (kèm theo đèn báo) M¸t sau Nhãn Mô t¾ Sử dụng 1 Các lÆ lắp đặt chuÃn VESA 100 mm x 100 mm (dư»i nắp đậy VESA) Lắp m¸n h¼nh lên tường bằng bộ giá treo-tường tương thích -chuÃn VESA (100 mm x 100 mm). 2 Nhãn quy đ±nh Liệt kê các thông số ch¹p nhận theo quy đ±nh. 3 Nhãn Thẻ Bảo h¸nh (chỉ áp d·ng cho..

M¸t dưới - Page 8

8 Giới Thi±u M½n Hình M¸t dưới Nhãn Mô t¾ Sử dụng 1 Cổng cắm cáp nguồn Cắm cáp nguồn. 2 Cổng cắm DisplayPort Cắm cáp DisplayPort. 3 Cổng HDMI (MHL)1 K²t nối máy tính bằng cáp HDMI hoặc thi²t b± di động bằng cáp MHL (t¿y ch³n). 4 Cổng HDMI (MHL)2 K²t nối máy tính bằng cáp HDMI hoặc thi²t b± di động bằng cáp MHL (t¿y ch³n). 5 Cổng VGA Để cắm máy tính v¸o m¸n h¼nh bằng cáp VGA (t¿y ch³n). 6 Cổng đầu ra âm thanh K²t nối loa v»i âm thanh phát lµi qua các kênh âm thanh HDMI hoặc Displ..

Giới Thi±u M½n Hình - Page 9

Giới Thi±u M½n Hình 9 Thông sµ kỹ thuật T¹m n³n m½n hình P2314T P2714T Loµi m¸n h¼nh M¸n h¼nh LCD TFT ma trận ch¾ động Loµi t¹m nÁn Chuyển Trong Mặt phẳng / Chuyển Mặt phẳng sang Dòng Chuyển Mặt phẳng sang Dòng Ảnh có thể xem: Chºo 58,42 cm (23 inch) 68,58 cm (27 inch) (V¿ng hoµt động) ngang 509,18 mm (20,05 inch) 597,89 mm (23,54 inch) (V¿ng hoµt động) d³c 286,42 mm (11,28 inch) 336,31 mm (13,24 inch) V¿ng 145839,34 mm 2 (226,05 inch 2 ) 201076,39 mm 2 (311,67 inch 2 ) Khoảng cách giÂa các điểm ảnh 0,265 mm 0,311 ..

C¾m ·ng - Page 10

10 Giới Thi±u M½n Hình C¾m ·ng P2314T P2714T Loµi Hệ thống điện dung chi²u sáng T¹m nÁn m¸n h¼nh chºo 23,1 inch 27,1 inch Độ d¸y t¹m nÁn m¸n h¼nh 2,4 mm 3,1 mm V¿ng hoµt động ĐưÀc mở rộng ra ngo¸i V¿ng xem Độ d¸y Ch¿m cảm bi²n 0,5 mm Độ d¸y kính bảo vệ 1,1 mm 1,8 mm Ch² độ nhập Ngón tay trần, găng tay mỏng, b´t d°n điện stylus Điểm cảm ½ng 10 điểm cảm ½ng Thời gian đáp ½ng <10 ms (mili giây) Độ phân giải v± trí đầu ra 32767 x 32767 Cách chµm Ngón tay đeo găng tay mỏng Hệ đ..

иc tính môi trưÀng - Page 11

Giới Thi±u M½n Hình 11 иc tính môi trưÀng Nhiệt độ: Hoµt động 0ÇC - 40ÇC (32ÇF - 104ÇF) Không hoµt động –20ÇC - 60ÇC (–4ÇF - 140ÇF) Độ Ãm: Hoµt động 10% đ²n 80% (không ngưng t·) Không hoµt động 5% đ²n 90% (không ngưng t·) Độ cao Hoµt động Tối đa 5.000 m (16.400 ft) Không hoµt động Tối đa 12.191 m (40.000 foot) Công su¹t tản nhiệt: P2314T 88,7 đơn v± nhiệt Anh (BTU)/giờ (tối đa) 58,0 đơn v± nhiệt Anh (BTU)/giờ (chuÃn) P2714T 95,9 đơn v± nhiệt Anh (BTU)/giờ (tối đa) 64,8 đơn v± ..

иc tính vật lÅ - Page 12

12 Giới Thi±u M½n Hình P2714T Ch° độ hi¿n thị T¶n sµ quét ngang (kHz) T¶n sµ quét dọc (Hz) Đồng hồ đi¿m ¾nh (MHz) C»c tính đồng bộ (Ngang/Dọc) 720 x 400 31,5 70,0 28,3 -/+ 640 x 480 31,5 60,0 25,2 -/- 640 x 480 37,5 75,0 31,5 -/- 800 x 600 37,9 60,0 40,0 +/+ 800 x 600 46,9 75,0 49,5 +/+ 1024 x 768 48,4 60,0 65,0 -/- 1024 x 768 60,0 75,0 78,8 +/+ 1152 x 864 67,5 75,0 108,0 +/+ 1280 x 1024 64,0 60,0 108,0 +/+ 1280 x 1024 80,0 75,0 135,0 +/+ 1600 x 900 60,0 60,0 108,0 +/- 1920 X 1080 67,5 60,0 148,5 +/+ иc tính vật lÅ P2314T P2714T Loµi cổng cắm..

Ch° độ qu¾n lÅ nguồn - Page 13

Giới Thi±u M½n Hình 13 Kích thước gi¼ đà ChiÁu cao 298,4 mm (11,75 inch) 298,4 mm (11,75 inch) ChiÁu rộng 352,0 mm (13,86 inch) 352,0 mm (13,86 inch) Độ d¸y 77,4 mm (3,05 inch) 77,4 mm (3,05 inch) Trọng lưÂng Tr³ng lưÀng có th¿ng đựng 8,98 kg (19,76 lb) 11,49 kg (25,28 lb) Tr³ng lưÀng có kèm bộ phận giá đỡ v¸ các loµi cáp 7,10 kg (15,62 lb) 9,39 kg (20,66 lb) Tr³ng lưÀng không có giá đỡ v¸ các loµi cáp (Đối v»i giá treo tường hoặc giá treo VESA) 4,82 kg (10,60 lb) 7,11 kg (15,64 lb) Tr³ng lưÀng c¾a bộ phận giá..

C¼ch lắp ch¹u cắm - Page 14

14 Giới Thi±u M½n Hình Menu OSD chỉ hoµt động ở ch² độ hoµt động b¼nh thường. N²u bµn nh¹n b¹t kỳ n´t n¸o ở ch² độ Tắt-hoµt động, thông báo sau đây sË hiển th±: C¼ch lắp ch¹u cắm VGA Sµ ch¹u cắm Phía c¼p 15 ch¹u Sµ ch¹u cắm Phía c¼p 15 ch¹u 1 Video-Đỏ 9 Máy tính 5 V/3,3 V 2 Video-L·c 10 Nối đ¹t-đồng bộ 3 Video-Lam 11 Nối đ¹t 4 Nối đ¹t 12 DÂ liệu DDC 5 Tự kiểm tra 13 Đồng bộ ngang 6 Nối đ¹t-Đỏ 14 Đồng bộ d³c 7 Nối đ¹t-L·c 15 Đồng hồ DDC 8 Nối đ¹t-Lam

..

Cổng DisplayPort (DP) - Page 15

Giới Thi±u M½n Hình 15 HDMI Sµ ch¹u cắm Phía cổng 19 ch¹u Sµ ch¹u cắm Phía cổng 19 ch¹u 1 DỮ LIỆU TMDS 2+ 11 MàNG CHÌN ĐỒNG HỒ TMDS 2 MàNG CHÌN DỮ LIỆU TMDS 2 12 ĐỒNG HỒ TMDS- 3 DỮ LIỆU TMDS 2- 13 Không nối đ¹t 4 DỮ LIỆU TMDS 1+ 14 Không nối đ¹t 5 MàNG CHÌN DỮ LIỆU TMDS 1 15 ĐỒNG HỒ DDC (SDA) 6 DỮ LIỆU TMDS 1- 16 DỮ LIỆU DDC (SDA) 7 DỮ LIỆU TMDS 0+ 17 NỐI ĐẤT 8 MàNG CHÌN DỮ LIỆU TMDS 0 18 NGUỒN ĐIỆN +5V 9 DỮ LIỆU TMDS 0- 19 PHÍT HIỆN CÌM NÓNG 10 ĐỒNG HỒ TMDS Cổng DisplayPort (..

LƯU Ý: - Page 16

16 Giới Thi±u M½n Hình USB Phần n¸y cung c¹p cho bµn thông tin vÁ các cổng USB có sÄn trên m¸n h¼nh. Máy tính c¾a bµn có các cổng USB sau: • Một cổng USB 3.0 ngưÀc dòng — phía sau • Hai cổng xuôi dòng USB 2.0 — phía sau • Hai cổng xuôi dòng USB 3.0 — bên trái LƯU Ý: Ch½c năng USB 3.0 cần s¶ d·ng máy tính tương thích chuÃn USB 3.0. LƯU Ý: Cổng USB c¾a m¸n h¼nh chỉ hoµt động khi m¸n h¼nh đang bật hoặc ở ch² độ ti²t kiệm điện. N²u bµn tắt m¸n h¼nh rồi bật lµi, có thể m¹t v¸i..

Giới Thi±u M½n Hình - Page 17

Giới Thi±u M½n Hình 17 Cắm V½o L½ Ch²y Bµn có thể lắp đặt m¸n h¼nh ở b¹t kỳ máy tính n¸o tương thích chuÃn Plug-and-Play (Cắm V¸o L¸ Chµy). M¸n h¼nh tự động cung c¹p cho máy tính D Liệu Nhận Dµng M¸n H¼nh Mở Rộng (EDID) liên quan qua các giao th½c Kênh D Liệu Hiển Th± (DDC) để máy tính có thể tự đ±nh c¹u h¼nh v¸ tối ưu hóa các c¸i đặt m¸n h¼nh. Phần l»n các c¸i đặt m¸n h¼nh đÁu l¸ tự động; bµn có thể ch³n các c¸i đặt khác n²u muốn. Để lắp đặt m¸n h¼nh v..

Lắp đ¸t m½n hình - Page 18

18 Lắp đ¸t m½n hình Lắp đ¸t m½n hình Chu´n bị gi¼ đà LƯU Ý: Giá đỡ đưÀc lắp v¸o khi vận chuyển m¸n h¼nh từ nh¸ máy. 1. Đặt m¸n h¼nh lên khăn mÁm hoặc nệm lót. 2. Kºo cần giá đỡ hư»ng lên cách xa m¸n h¼nh. 3. Đặt m¸n h¼nh thẳng đ½ng. K°t nµi m½n hình CẢNH BÁO: Th»c hi±n theo Hướng dẫn an to½n trước khi b²n th»c hi±n b¹t kỳ quy trình n½o trong ph¶n n½y. Để k²t nối m¸n h¼nh v»i máy tính: 1. Tắt máy tính v¸ r´t cáp nguồn khỏi ô cắm điện. 2. Cắm cáp USB v¸ chỉ ..

Lắp đ¸t m½n hình - Page 19

Lắp đ¸t m½n hình 19 K°t nµi c¼p VGA (c¼p n½y đưÂc b¼n riêng) K°t nµi c¼p DisplayPort (ho¸c miniDP) (c¼p n½y đưÂc b¼n riêng) K°t nµi c¼p HDMI K°t nµi c¼p USB LƯU Ý: Ảnh đồ h³a chỉ d¿ng v»i m·c đích minh h³a. H¼nh dµng c¾a máy tính có thể khác nhau.

..

Sắp x°p c¼p - Page 20

20 Lắp đ¸t m½n hình Sắp x°p c¼p Sau khi bµn k²t nối m³i loµi cáp cần thi²t v¸o m¸n h¼nh v¸ máy tính, hãy d¿ng rãnh quản lý cáp để sắp x²p các loµi cáp. Gi¼ treo tương (Tùy chọn) LƯU Ý: D¿ng các vít M4 x 10 mm để lắp đặt m¸n h¼nh c¾a bµn. Để bi²t thêm chi ti²t, xem các hư»ng d°n kèm theo bộ giá treo tường-tương thích chuÃn VESA. 1. Đặt m¸n h¼nh lên khăn mÁm hoặc nệm lót trên b¸n phẳng ổn đ±nh. 2. Tháo giá đỡ. 3. D¿ng tua vít để tháo bốn vít si²t chặt nắp đậy mặt ..

Nút đi³u khi¿n-m¸t bên c²nh - Page 21

Sử dụng m½n hình 21 Sử dụng m½n hình Nút đi³u khi¿n-m¸t bên c²nh D¿ng các n´t điÁu khiển ở phía trư»c m¸n h¼nh để chỉnh c¸i đặt m¸n h¼nh v¸ h¼nh ảnh. Nh¹n các n´t n¸y sË hiển th± menu OSD v»i các chi ti²t c¸i đặt m¸ bµn có thể thay đổi. Bảng sau đây mô tả các n´t ở mặt trư»c: Nút-m¸t trước Mô t¾ 1 Phím tắt: Ch² độ c¸i sÄn D¿ng n´t n¸y để ch³n từ danh sách các ch² độ m¸u c¸i sÄn. 2 Phím tắt: Độ sáng/Độ tương phản D¿ng n´t n¸y để truy cập trực ti²p m..

Nút-m¸t trước - Page 22

22 Sử dụng m½n hình Nút-m¸t trước Mô t¾ 4 Exit (Thoát) D¿ng n´t n¸y để trở vÁ menu chính hoặc thoát menu chính OSD. 5 Nguồn (v»i đèn báo nguồn) D¿ng n´t n¸y để bật hoặc tắt m¸n h¼nh. Đèn sáng trắng một m¸u trên n´t n¸y cho bi²t m¸n h¼nh đang bật v¸ có đầy đ¾ ch½c năng. Đèn trắng sáng nh¹p nháy/sống động chỉ ch² độ ti²t kiệm điện DPMS. Nút-m¸t trước 1 2 3 D¿ng các n´t ở mặt trư»c m¸n h¼nh để chỉnh c¸i đặt h¼nh ảnh. Nút Mô t¾ 1 Lên Xuống D¿ng các n´t Lên (t..

Sử dụng menu Hi¿n thị Trên M½n hình (OSD) - Page 23

Sử dụng m½n hình 23 Sử dụng menu Hi¿n thị Trên M½n hình (OSD) Truy cập h± thµng menu LƯU Ý: M³i thay đổi m¸ bµn thực hiện qua menu OSD sË đưÀc lưu lµi tự động n²u bµn chuyển sang menu OSD khác, thoát menu OSD hoặc đÀi menu OSD bi²n m¹t. 1. Nh¹n n´t để bật menu OSD v¸ hiển th± menu chính. LƯU Ý: Tính năng Auto Adjust (Chỉnh tự động) chỉ có sÄn khi bµn s¶ d·ng cổng cắm (VGA). 2. Nh¹n n´t v¸ để di chuyển giÂa các t¿y ch³n. Khi bµn chuyển từ biểu tưÀng n¸y sang biểu tưÀng khác, t..

Tuy chọn OSD - Page 24

24 Sử dụng m½n hình Tuy chọn OSD Menu v½ menu phụ Mô t¾ Energy Use (Sử dụng đi±n năng) Biểu tưÀng đo n¸y hiển th± m½c điện năng đang đưÀc tiêu th· bởi m¸n h¼nh trong thời gian thực. Brightness/Contrast (Độ s¼ng/Độ tương ph¾n) D¿ng menu n¸y để kích hoµt điÁu chỉnh Độ sáng/Độ tương phản. Brightness (Độ s¼ng) Độ sáng sË chỉnh cường độ sáng c¾a đèn nÁn (tối thiểu l¸ 0; tối đa l¸ 100). Nh¹n n´t để tăng độ sáng. Nh¹n n´t để giảm độ sáng. LƯU Ý: N´t điÁu chỉnh ..

- Page 25

Sử dụng m½n hình 25 Menu v½ menu phụ Mô t¾ Auto Adjust (Chỉnh t» động) Tính năng Chỉnh tự động tối ưu hóa các c¸i đặt m¸n h¼nh để s¶ d·ng v»i cách lắp đặt c¾a bµn. Ch½c năng Chỉnh tự động cho phºp m¸n h¼nh tự chỉnh sang tín hiệu video đầu v¸o. Sau khi s¶ d·ng tính năng Chỉnh tự động, bµn có thể chỉnh thêm m¸n h¼nh bằng cách s¶ d·ng các n´t điÁu khiển Pixel Clock (Đồng hồ điểm ảnh) v¸ Phase (Pha) trong Displays Settings (C¸i đặt m¸n h¼nh). Hộp thoµi sau sË hiển th±..

- Page 26

26 Sử dụng m½n hình Menu v½ menu phụ Mô t¾ Cổng HDMI(MHL)1 Ch³n HDMI(MHL)1 v¸ nh¹n khi máy tính v¸ m¸n h¼nh c¾a bµn đang k²t nối qua cáp HDMI(MHL)1. Cổng HDMI(MHL)2 Ch³n HDMI(MHL)2 v¸ nh¹n khi máy tính v¸ m¸n h¼nh c¾a bµn đang k²t nối qua cáp HDMI(MHL)2. Color Settings (C½i đ¸t m½u) D¿ng menu C¸i đặt m¸u sắc để chỉnh các c¸i đặt m¸u sắc m¸n h¼nh. Input Color Format (Định d²ng m½u sắc đ¶u v½o) Cho phºp bµn c¸i ch² độ đầu v¸o video. RGB: Ch³n t¿y ch³n n¸y n²u m¸n h¼nh c¾a bµn đưÀc k²t n..

- Page 27

Sử dụng m½n hình 27 Menu v½ menu phụ Mô t¾ Preset Mode (Ch° độ c½i sÄn) Standard (ChuÃn): C¸i đặt m¸u mặc đ±nh. Đây l¸ ch² độ c¸i sÄn mặc đ±nh. Multimedia (Đa phương tiện): Lý tưởng cho các ½ng d·ng đa phương tiện. Movie (Phim): Lý tưởng để xem phim. Game (Trò chơi): Lý tưởng cho hầu h²t các ½ng d·ng chơi game. Text (Văn bản): Lý tưởng cho văn phòng Warm (Nóng): Tăng nhiệt độ m¸u. M¸n h¼nh hiển th± nóng hơn v»i sắc đỏ/v¸ng. Cool (Nguội): Giảm nhiệt độ m¸u. M¸n h¼nh hiển ..

- Page 28

28 Sử dụng m½n hình Menu v½ menu phụ Mô t¾ Saturation (Độ bão hòa) Tính năng n¸y có thể chỉnh độ bão hòa m¸u sắc c¾a h¼nh video. D¿ng hoặc để chỉnh độ bão hòa từ 0 đ²n 100. Nh¹n để tăng hiển th± trắng đen. Nh¹n để tăng hiển th± nhiÁu m¸u sắc. LƯU Ý: ĐiÁu chỉnh độ bão hòa chỉ có sÄn cho đầu v¸o video. Reset Color Settings (Thi°t lập l²i c½i đ¸t m½u sắc) Thi²t lập lµi các c¸i đặt m¸u sắc c¾a m¸n h¼nh vÁ giá tr± mặc đ±nh gốc. Display Settings (C½i đ¸t m½n hình) As..

- Page 29

Sử dụng m½n hình 29 Menu v½ menu phụ Mô t¾ Energy Settings (C½i đ¸t nguồn đi±n) Energy Smart (Nguồn đi±n thông minh) Bật hoặc tắt tính năng mờ động. Bật Nguồn điện thông minh sË kích hoµt tính năng Mờ động. Khi bật Nguồn điện thông minh, m¸n h¼nh sË tiêu th· tổng lưÀng điện ít hơn so v»i khi tắt Nguồn điện thông minh. LƯU Ý: Ở ch² độ Nguồn điện thông minh v¸ v»i các cảnh chi²u tối, m¸n h¼nh sË tiêu th· ít điện hơn v¸ vµch Energy Use (S¶ d·ng điện) sË giảm b»t. Đ..

- Page 30

30 Sử dụng m½n hình Menu v½ menu phụ Mô t¾ Menu Settings (C½i đ¸t menu) Language (Ngôn ngº) C¸i menu hiển th± OSD sang một trong 8 ngôn ngÂ. Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đ½c, Bồ иo Nha Braxin, Nga, Hoa Giản Thể hoặc Nhật. Transparency (Độ trong suµt) Ch½c năng n¸y d¿ng để đổi phông nÁn OSD từ mờ sang trong suốt. Timer (Hẹn giÀ) Giờ gi menu OSD: C¸i thời lưÀng m¸ menu OSD ti²p t·c hoµt động sau khi bµn nh¹n n´t. D¿ng n´t v¸ để chỉnh thanh trưÀt tăng thêm 1 giây từ 5 đ²n 60 giây. Lock (Khóa) Ki..

- Page 31

Sử dụng m½n hình 31 Menu v½ menu phụ Mô t¾ Other Settings (C½i đ¸t kh¼c) Ch³n t¿y ch³n n¸y để chỉnh các c¸i đặt OSD như DDC/CI, LCD conditioning (S¶a lÆi m¸n h¼nh LCD), v.v... DDC/CI DDC/CI (Kênh hiển th± d liệu/Giao diện lệnh) cho phºp bµn chỉnh c¸i đặt m¸n h¼nh bằng phần mÁm trên máy tính. Bật tính năng n¸y để có trải nghiệm người d¿ng tốt nh¹t v¸ mang lµi hiệu su¹t tối ưu cho m¸n h¼nh c¾a bµn. Ch³n Disable (Tắt) để tắt ch½c năng n¸y. LCD Conditioning (Sửa lỗi m½n hình LCD) Gi..

Thông tin c¾nh b¼o OSD - Page 32

32 Sử dụng m½n hình Menu v½ menu phụ Mô t¾ Factory Reset (C½i l²i m¸c định gµc) Ph·c hồi m³i c¸i đặt OSD vÁ giá tr± mặc đ±nh gốc. Personalize (C¼ nhân hóa) Ch³n từ Ch² độ c¸i sÄn, Độ sáng/Độ tương phản, Chỉnh tự động, Nguồn v¸o, Tỉ lệ khung h¼nh hoặc c¸i l¸m phím tắt. Reset Personalization (C½i l²i c¼ nhân hóa) Ph·c hồi phím tắt vÁ các giá tr± mặc đ±nh. Thông tin c¾nh b¼o OSD Khi m¸n h¼nh không hÆ trÀ độ phân giải m¸n h¼nh, thông báo sau đây sË hiển th±: ĐiÁu n¸y ngh..

Sử dụng m½n hình - Page 33

Sử dụng m½n hình 33 Thông báo sau đây sË hiển th± khi m¸n h¼nh v¸o ch² độ Ti²t kiệm điện. Kích hoµt máy tính v¸ khởi động lµi m¸n h¼nh để truy cập menu OSD N²u bµn nh¹n b¹t kỳ n´t n¸o khác hơn so v»i n´t nguồn, thông báo sau sË hiển th±. N²u bµn c¸i đặt đầu v¸o sang ch² độ đặc biệt nhưng cáp cho ch² độ đó (VGA, DP hoặc HDMI) đã b± ngắt k²t nối, một trong các thông báo sau sË hiển th±, t¿y v¸o đầu v¸o đã ch³n. hoặc hoặc Để đưÀc trÀ gi´p khắc ph·c các lÆi, h..

C½i đ¸t độ phân gi¾i tµi đa - Page 34

34 Sử dụng m½n hình C½i đ¸t độ phân gi¾i tµi đa Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ho¸c Windows 10 1. Chỉ áp d·ng cho Windows 8/Windows 8.1, ch³n biểu tưÀng Desktop (M½n hình n³n) để chuyển sang m¸n h¼nh nÁn cổ điển. 2. Nh¹p chuột phải v¸o m¸n h¼nh nÁn v¸ nh¹p Screen resolution . 3. Nh¹p v¸o danh sách độ phân giải m¸n h¼nh sổ xuống v¸ ch³n 1920 x 1080 . 4. Nh¹p OK . N²u không nh¼n th¹y 1920 x 1080 như một t¿y ch³n th¼ bµn có thể cần cập nhật driver video. Để bi²t thêm thông tin vÁ cách cập nh..

Khắc phục s» cµ - Page 35

Khắc phục s» cµ 35 Khắc phục s» cµ CHÚ Ý: Th»c hi±n theo Hướng dẫn an to½n trước khi b²n th»c hi±n b¹t kỳ quy trình n½o trong ph¶n n½y. T» ki¿m tra M¸n h¼nh tích hÀp tính năng tự kiểm tra cho phºp bµn kiểm tra xem m¸n h¼nh có đang hoµt động thích hÀp hay không. N²u m¸n h¼nh v¸ máy tính c¾a bµn đưÀc k²t nối đ´ng cách nhưng m¸n h¼nh v°n tối, hãy chµy t¿y ch³n tự kiểm tra m¸n h¼nh bằng cách thực hiện theo các bư»c sau: 1. Tắt máy tính v¸ m¸n h¼nh. 2. R´t cáp m¸n h¼nh ra khỏi m..

Ch´n đo¼n tích hÂp - Page 36

36 Khắc phục s» cµ Ch´n đo¼n tích hÂp M¸n h¼nh c¾a bµn có công c· chÃn đoán tích hÀp gi´p bµn xác đ±nh xem các sự cố có liên quan đ²n m¸n h¼nh hoặc máy tính v¸ card video hay không. LƯU Ý: Bµn chỉ có thể chµy công c· chÃn đoán tích hÀp khi chưa k²t nối các cáp m¸n h¼nh v¸ m¸n h¼nh phải ở ch² độ tự kiểm tra. Để chµy công c· chÃn đoán tích hÀp: 1. Đảm bảo m¸n h¼nh sµch sË. 2. R´t (các) cáp m¸n h¼nh khỏi máy tính hoặc m¸n h¼nh. M¸n h¼nh sË v¸o ch² độ tự kiểm tra. 3. ..

C¼c s» cµ thưÀng g¸p - Page 37

Khắc phục s» cµ 37 C¼c s» cµ thưÀng g¸p Bảng sau đây ch½a thông tin vÁ cách x¶ lý các sự cố m¸n h¼nh thường gặp. Tri±u ch·ng thưÀng g¸p S» cµ g¸p ph¾i Gi¾i ph¼p kh¾ thi Không có video (Đèn nguồn tắt) Không có h¼nh • Đảm bảo cáp m¸n h¼nh đang k²t nối v»i m¸n h¼nh, v¸ máy tính đưÀc k²t nối đ´ng cách v¸ an to¸n. • Đảm bảo ổ cắm điện có đang hoµt động đ´ng cách v»i b¹t kỳ thi²t b± điện n¸o khác hay không. • Đảm bảo không nh¹n v¸o n´t nguồn. • Đảm bảo ch..

- Page 38

38 Khắc phục s» cµ Tri±u ch·ng thưÀng g¸p S» cµ g¸p ph¾i Gi¾i ph¼p kh¾ thi Sự cố độ sáng H¼nh quá mờ hoặc quá sáng • Thi²t lập m¸n h¼nh vÁ c¸i đặt mặc đ±nh. • Chỉnh tự động qua menu OSD. • Chỉnh độ sáng v¸ độ tương phản bằng menu OSD. Mºo h¼nh M¸n h¼nh không đưÀc canh giÂa thích hÀp • Thi²t lập m¸n h¼nh vÁ c¸i đặt mặc đ±nh. • Chỉnh tự động qua menu OSD. • Chỉnh các v± trí ngang v¸ d³c bằng menu OSD. Đường ngang/ d³c M¸n h¼nh có một hoặc nhiÁu đường k..

S» cµ m½n hình c¾m ·ng - Page 39

Khắc phục s» cµ 39 Tri±u ch·ng thưÀng g¸p S» cµ g¸p ph¾i Gi¾i ph¼p kh¾ thi M¸u sắc không đ´ng M¸u sắc h¼nh ảnh không đẹp • Đổi Ch² độ c¸i đặt m¸u trong menu OSD C¸i đặt m¸u sang Ảnh đồ h³a hoặc Video t¿y v¸o ½ng d·ng. • Th¶ d¿ng C¸i đặt m¸u mặc đ±nh khác trong menu OSD C¸i đặt m¸u. Chỉnh giá tr± R/G/B trong menu OSD C¸i đặt m¸u n²u ch½c năng Quản lý m¸u đã b± tắt. • Đổi бnh dµng m¸u đầu v¸o sang PC RGB hoặc YPbPr trong menu OSD C¸i đặt nâng cao. • Chµy công c· c..

S» cµ liên quan đ°n s¾n ph´m - Page 40

40 Khắc phục s» cµ Tri±u ch·ng cụ th¿ S» cµ g¸p ph¾i Gi¾i ph¼p kh¾ thi Hiệu chỉnh Windows 7 v¸ Windows 8 v¸ Windows 8.1 v¸ Windows 10 Con trỏ không theo đ´ng v»i ngón tay c¾a bµn khi chµm m¸n h¼nh 1. Mở Control Panel (Bảng điÁu khiển), mở Hardware and Sound (Phần c½ng v¸ Îm thanh) rồi mở Tablet PC Settings (C¸i đặt MT bảng). 2. Ch³n Calibration (Hi±u chỉnh) . 3. Thực hiện theo các hư»ng d°n để hiệu chỉnh lµi m¸n h¼nh S» cµ liên quan đ°n s¾n ph´m Tri±u ch·ng cụ th¿ S» cµ g¸p ph¾i Gi¾i ph¼p k..

Phụ lục - Page 41

Phụ lục 41 Phụ lục Hướng dẫn an to½n CẢNH BÁO: Sử dụng c¼c nút đi³u khi¿n, đi³u chỉnh ho¸c c¼c quy trình kh¼c ngo½i c¼c quy trình đưÂc nêu rõ trong t½i li±u n½y có th¿ khi°n ngưÀi dùng dễ bị đi±n giật, g¸p c¼c nguy cơ v³ đi±n v½/ho¸c cơ học. Để bi²t thông tin vÁ hư»ng d°n an to¸n, hãy xem Thông tin An to¸n, Môi trường v¸ Quy đ±nh (SERI). Thông b¼o FCC (Chỉ ¼p dụng ở Hoa Kỳ) v½ Thông tin quy định kh¼c Để bi²t các thông báo FCC v¸ thông tin quy đ±nh khác, hãy v¸o trang web ..

C½i độ phân gi¾i m½n hình sang 1920 x 1080 - Page 42

42 Phụ lục C½i độ phân gi¾i m½n hình sang 1920 x 1080 (tµi đa) Để đµt hiệu su¹t hiển th± tối đa trong khi s¶ d·ng các hệ điÁu h¸nh Microsoft Windows, c¸i độ phân giải m¸n h¼nh sang 1920 x 1080 pixels bằng cách thực hiện các bư»c sau: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ho¸c Windows 10 1 Đối v»i Windows 8 hoặc Windows 8.1, ch³n biểu tưÀng Desktop (M¸n h¼nh nÁn) để chuyển sang m¸n h¼nh nÁn cổ điển. 2 Nh¹p chuột phải v¸o m¸n h¼nh nÁn v¸ nh¹p Screen Resolution (Độ phân gi¾i m½n hình) . 3 Nh¹p v¸..

M°u quy đ±nh: P2314Tt / P2714Tt
Sổ hướng dẫn sử dụng
Dell P2314T
Dell P2714T


Related Models

There are Total 160 Manuals For P2714T.