คู่มือผู้ใช้ - Dell P2714T Manual

คู่มือผู้ใช้ - Dell P2714T Manual

Sponsored Links

Dell P2314t/ Monitor Display Manager คำแนะนำผู้ใช้ Manual Summary


Search in this Manual:

คู่มือผู้ใช้ - Page 1

คู่มือผู้ใช้ Dell™ Display Manager  1 คู่มือผู้ใช้ Dell™ Display Manager • ภาพรวม • การใช้งานไดอะล็อกการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว • การตั้งค่าฟังก์ชั่นการแสดงผลพื้นฐาน • การก ำาหนดโหมดพรีเซ็ตให้กับแอพพลิเคชั่น • การใช้คุณสมบัติรักษาพลังงาน ภา..

หมายเหตุ: - Page 2

2  คู่มือผู้ใช้ Dell™ Display Manager คู่มือผู้ใช้ Dell™ Display Manager  3 กล่องไดอะล็อกการตั้งค่าด่วนยังช่วยให้สามารถเข้าถึงอินเตอร์เฟซผู้ใช้กล่องไดอะล็อก การตั้งค่าด่วนในระดับสูงของ Dell Display Manager ซึ่งใช้ในการปรับฟังก์ชั่นพื้นฐาน, การปรับ..

 - Page 3

4  คู่มือผู้ใช้ Dell™ Display Manager การใช้คุณสมบัติรักษาพลังงาน จะมีตัวเลือกอนุรักษ์พลังงาน PowerNap ในแท็บตัวเลือกส ำาหรับเครื่อง Dell รุ่นที่มีการ สนับสนุนตัวเลือกนี้ เมื่อตัวรักษาหน้าจอเปิดทำางาน ความสว่างของจอแสดงผลสามารถ ต..

คู่มือผู้ใช้ Dell™ Display Manager
1
คู่มือผู้ใช้
Dell™ Display Manager
• ภาพรวม
• การใช้งานไดอะล็อกการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
• การตั้งค่าฟังก์ชั่นการแสดงผลพื้นฐาน
• การก
ำาหนดโหมดพรีเซ็ตให้กับแอพพลิเคชั่น
• การใช้คุณสมบัติรักษาพลังงาน
ภาพรวม
หมายเหตุ:
DDM ไม่ได้รับการสนับสนุนใน DP1.2/ MST (เดซี่ เชน)
ตัวจัดการการแสดงผล Dell คือแอปพลิเคชันระบบ Windows ที่ใช้เพื่อจัดการกับจอแส
ดงผลแบบจอเดียวหรือแบบหลายหน้าจอ ซึ่งทำาให้สามารถปรับภาพที่แสดงด้วยตัวเอง,
กำาหนดการตั้งค่าอัตโนมัติ, จัดการพลังงาน, จัดระเบียบหน้าต่าง, หมุนภาพ และใช้คุณ
สมบัติอื่นๆ กับเครื่อง Dell รุ่นนั้นๆ ได้ เมื่อได้ทำาการติดตั้งแล้ว ตัวจัดการการแสดงผล
Dell จะดำาเนินการในแต่ละครั้งที่ระบบสตาร์ท และจะมีไอคอนตัวจัดการแสดงอยู่ในพื้นที่
แจ้งให้ทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับจอแสดงผลที่เชื่อมต่อกับระบบจะแสดงเสมอเมื่อน
ำาเมาส์ไป
วางบนไอคอนในพื้นที่แจ้งให้ทราบ
การใช้งานไดอะล็อกการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
คลิกที่ไอคอน Dell Display Manager บนถาดแสดงการแจ้งเตือนเพื่อเปิดกล่อง
ไดอะล็อกการตั้งค่าด่วน เมื่อมี Dell ที่แอพพลิเคชั่นรองรับเชื่อมต่ออยู่กับระบบมากกว่า
หนึ่งรุ่น ก็สามารถเลือกก
ำาหนดจอภาพที่ต้องการได้โดยใช้เมนูที่มีให้ กล่องไดอะล็อกการ
ตั้งค่าด่วนจะช่วยให้สามารถปรับความสว่างและความชัดของมอนิเตอร์ได้อย่างง่ายดาย
สามารถเลือกโหมดพรีเซ็ตหรือตั้งค่าโหมดอัตโนมัติได้ด้วยตนเอง และสามารถเปลี่ยน
ความละเอียดหน้าจอได้


Related Models

There are Total 160 Manuals For P2714T.