ESI4620ROX - Electrolux Manual

Sponsored Links

91106600800 User Manual Summary


Search in this Manual:

ESI4620ROX - Page 1

ESI4620ROX CS Myčka nádobí Návod k použití 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 23 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 46

..

Navštivte naše stránky ohledně: - Page 2

OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ......................................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................ 4 3. POPIS SPOTŘEBIČE ......................................................................................... 6 4. OVLÁDACÍ PANEL ............................................................................................ 7 5. PROGRAMY ....................................................................................................... 8 6. NASTAVENÍ ....................

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE - Page 3

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití. 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob • Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod..

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Page 4

• Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu. • Nože a další nástroje s ostrými špičkami vkládejte do košíčku na příbory špičkou dolů nebo vodorovně. • Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená bez dozoru, aby na ně nikdo nespadl. • Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. • K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru. • V..

UPOZORNĚNÍ! - Page 5

• Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používané, nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá. • Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že nedochází k únikům vody. • Přívodní hadice s opláštěním je vybavena bezpečnostním ventilem a vnitřním síťovým kabelem. UPOZORNĚNÍ! Nebezpečné napětí. • Jestliže se přívodní hadice poškodí, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Zkontaktujte autorizované servisní středisko, aby vám přívodní hadici vyměnilo. 2.4 ..

POPIS SPOTŘEBIČE - Page 6

3. POPIS SPOTŘEBIČE 4 3 7 9 8 10 5 6 11 1 2 1 Horní ostřikovací rameno 2 Dolní ostřikovací rameno 3 Filtry 4 Typový štítek 5 Zásobník na sůl 6 Větrací otvor 7 Dávkovač leštidla 8 Dávkovač mycího prostředku 9 Košíček na příbory 10 Dolní koš 11 Horní koš www.electrolux.com 6

..

OVLÁDACÍ PANEL - Page 7

4. OVLÁDACÍ PANEL 1 6 8 7 2 4 3 5 1 Tlačítko Zap/Vyp 2 Tlačítko Program 3 Kontrolky programů 4 Displej 5 Tlačítko Delay 6 Tlačítko Start 7 Kontrolky 8 Tlačítko Option 4.1 Kontrolky Kontrolka Popis Fáze mytí. Rozsvítí se během fáze mytí. Fáze sušení. Rozsvítí se během fáze sušení. Kontrolka Multitab. Kontrolka množství soli. Nikdy v průběhu programu nesvítí. Kontrolka stavu leštidla. Nikdy v průběhu programu nesvítí. Kontrolka TimeManager. ČESKY 7

..

Údaje o spotřebě - Page 8

5. PROGRAMY Program Stupeň znečištění Druh náplně Fáze programu Funkce 1) • Normálně zneči‐ štěné • Nádobí a příbory • Předmytí • Mytí 50 °C • Oplachy • Sušení • TimeManager • Multitab 2) • Vše • Nádobí, příbory, hrnce a pánve • Předmytí • Mytí od 45 °C do 70 °C • Oplachy • Sušení • Multitab 3) • Velmi znečiště‐ né • Nádobí, příbory, hrnce a pánve • Předmytí • Mytí 70 °C • Oplachy • Sušení • TimeManager • Multitab • Normálně nebo lehce znečištěné • Křehké nádobí a sklo • Myt..

NASTAVENÍ - Page 9

Program 1) Voda (l) Energie (kWh) Délka (min) 6 - 11 0.5 - 1.2 40 - 140 11 - 13 1.3 - 1.4 140 - 160 11 - 12 0.7 - 0.8 70 - 80 8 0.8 30 4 0.1 14 1) Hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce pro‐ udu, na zvolených funkcích a na množství nádobí. 5.2 Informace pro zkušebny Pro všechny potřebné informace ohledně testu výkonnosti zašlete e-mail na: [email protected] Poznamenejte si výrobní číslo (PNC) uvedené na typovém štítku. 6. NASTAVENÍ 6.1 Režim volby programu a uživatelský režim Když se spotřebi..

Nastavení z výroby. - Page 10

Tvrdost vody Německé stupně (°dH) Francouzské stupně (°fH) mmol/l Clarkovy stupně Nastavení změk‐ čovače vody 47 - 50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10 43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9 37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8 29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7 23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6 19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1) 15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4 11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3 4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2 <4 <7 <0.7 < 5 1 2) 1) Nastavení z výroby. 2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte. Pokud používáte kombinované tablety obsahují..

FUNKCE - Page 11

1. Do uživatelského režimu přejdete současným stisknutím a podržením Delay a Start , dokud nezačnou blikat kontrolky , a s prázdným displejem. 2. Stiskněte Option . • Kontrolky a zhasnou. • Kontrolka dále bliká. • Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. – = dávkovač leštidla je zapnutý. – = dávkovač leštidla je vypnutý. 3. Stisknutím Option změňte nastavení. 4. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka Zap/Vyp. 6.4 Zvuková signalizace Zvuková signalizace zazní, když dojde k poruše spotřebiče. Tyto zvukové signály nelze vypnout. Další ..

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM - Page 12

7.1 Multitab Tuto funkci zapněte, když používáte kombinované mycí tablety, které obsahují sůl, leštidlo a mycí prostředek. Mohou také obsahovat další čisticí nebo oplachovací prostředky. Tato funkce vypne dávkování soli. Kontrolka soli se nerozsvítí. Při použití této funkce se délka programu prodlouží s cílem zlepšit při použití kombinovaných tablet výsledky mytí a sušení. Funkce Multitab není pojata jako trvalá a je nutné ji zvolit při každém cyklu. Jak zapnout Multitab Stiskněte Option , dokud se nerozsvítí kontrolka . Pokud tuto funkci n..

Jak plnit dávkovač leštidla - Page 13

4. Odstraňte sůl, která se vysypala okolo zásobníku na sůl. 5. Zavřete zásobník na sůl otočením jeho víčka po směru hodinových ručiček. Při plnění může ze zásobníku na sůl unikat voda nebo sůl. Nebezpečí koroze. Po naplnění zásobníku na sůl jí zabráníte spuštěním programu. 8.2 Jak plnit dávkovač leštidla A B D C M A X 1 2 3 4 + - A B D C POZOR! Používejte pouze leštidlo pro myčky nádobí. 1. Stiskněte uvolňovací tlačítko ( D ) a otevřete víko ( C ). 2. Nalijte leštidlo ( A ), dokud kapalina nedosáhne hladiny „max“. 3. Rozlité le..

9.1 - Page 14

• Pokud kontrolka stavu leštidla svítí, doplňte dávkovač leštidla. 3. Naplňte koše. 4. Přidejte mycí prostředek. Pokud používáte kombinované mycí tablety, zapněte funkci Multitab. 5. Nastavte a spusťte správný program pro daný druh náplně a stupeň znečištění. 9.1 Použití mycího prostředku 30 20 A B D C 20 30 B A D C 1. Stiskněte uvolňovací tlačítko ( B ) a otevřete víko ( C ). 2. Mycí prostředek či tabletu vložte do komory ( A ). 3. Pokud program zahrnuje fázi předmytí, přidejte trochu mycího prostředku do komory ( D ). 4. Zavřete víko. ..

TIPY A RADY - Page 15

Otevření dvířek za chodu spotřebiče Pokud otevřete dvířka během probíhajícího programu, spotřebič přeruší svůj chod. Může to mít vliv na spotřebu energie a délku programu. Když dvířka opět zavřete, bude spotřebič pokračovat od okamžiku přerušení. Pokud dvířka otevřete během sušicí fáze na déle než 30 sekund, probíhající program se ukončí. Zrušení odloženého startu během jeho odpočítávání Když zrušíte odložený start, musíte opět nastavit program a jeho funkce. Současně stiskněte a podržte Program a Option , dokud se spot..

- Page 16

tvrdou vodou však doporučujeme k dosažení nejlepších výsledků mytí a sušení používat samostatný mycí prostředek (prášek, gel, tablety bez doplňujících funkcí), leštidlo a sůl odděleně. • Pokud používáte kombinované tablety, můžete zvolit funkci Multitab (je-li dostupná). Tato funkce zlepšuje při použití kombinovaných tablet výsledky mytí a sušení. • Mycí tablety se u krátkých programů zcela nerozpustí. Abyste zabránili usazování zbytků mycího prostředku na nádobí, doporučujeme používat tablety s dlouhými programy. • Nepoužív..

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA - Page 17

11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA UPOZORNĚNÍ! Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Znečištěné filtry a ucpaná ostřikovací ramena snižují výsledky mytí. Pravidelně je kontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte. 11.1 Čištění filtrů Systém filtru se skládá ze tří částí. C B A 1. Otočte filtrem ( B ) proti směru hodinových ručiček a vyndejte jej. 2. Vyndejte filtr ( C ) ze sestavy filtru ( B ). 3. Vyjměte plochý filtr ( A ). 4. Filtry omyjte. 5. Zkontrolujte, zda ve sběrné jímce nebo ko..

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD - Page 18

POZOR! Nesprávné umístění filtrů může mít z následek špatné výsledky mytí a poškození spotřebiče. 11.2 Čištění ostřikovacích ramen Ostřikovací ramena nevyjímejte. Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech zanesou nečistotami, odstraňte je úzkým špičatým předmětem. 11.3 Čištění vnějších ploch • Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. • Používejte pouze neutrální mycí prostředky. • Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla. 11.4 Čištění vnitřního prostoru • Pečlivě očistěte..

ČESKY - Page 19

Problém a výstražný kód Možná příčina a řešení Nespustil se program. • Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená. • Stiskněte Start . • Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vy‐ čkejte do konce odpočítávání. • Spotřebič spustil regeneraci pryskyřice ve změkčova‐ či vody. Délka této procedury je přibližně pět minut. Spotřebič se neplní vodou. Na displeji se zobrazí . • Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený. • Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně těchto inform..

12.1 - Page 20

Problém a výstražný kód Možná příčina a řešení Dvířka spotřebiče se obtí‐ žně zavírají. • Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte seřiditelné nožičky (je-li to možné). • Části nádobí přečnívají z košů. Z vnitřku spotřebiče vychá‐ zí zvuky rachocení či kle‐ pání. • Nádobí není správně rozmístěno v koších. Viz leták o plnění košů. • Ujistěte se, že se mohou ostřikovací ramena volně otáčet. Spotřebič vyhodí pojistky. • Nedostatečný příkon k současnému napájení všech používaných spot..

ČESKY - Page 21

Problém Možná příčina a řešení Na sklenicích a nádobí jsou skvrny a zaschlé vodní kap‐ ky. • Uvolňuje se příliš malé množství leštidla. Nastavte množství leštidla na vyšší stupeň. • Příčinou může být kvalita leštidla. Nádobí je mokré. • Program neobsahuje sušicí fázi nebo obsahuje po‐ uze sušicí fázi při nízké teplotě. • Dávkovač leštidla je prázdný. • Příčinou může být kvalita leštidla. • Příčinou může být kvalita mycích tablet. Zkuste ji‐ nou značku nebo zapněte dávkovač leštidla a pou‐ žijte le..

Ohledně ostatních údajů viz typový štítek. - Page 22

Ohledně dalších možných příčin viz části „Před prvním použitím“ , „Denní používání“ nebo „Tipy a rady“ . 13. TECHNICKÉ INFORMACE Rozměry Šířka / výška / hloubka (mm) 446 / 818 - 898 / 570 Připojení k elektrické síti 1) Napětí (V) 200 - 240 Frekvence (Hz) 50 / 60 Tlak přívodu vody Min. / max. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8) Přívod vody Studená nebo teplá vo‐ da 2) max. 60 °C Kapacita Jídelní soupravy 9 Příkon Režim zapnuto (W) 5.0 Příkon Režim vypnuto (W) 0.10 1) Ohledně ostatních údajů viz typový štítek. 2) Pokud odebíráte..

Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby: - Page 23

SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ......................................... 24 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .......................................... 25 3. OPIS URZĄDZENIA ......................................................................................... 27 4. PANEL STEROWANIA .................................................................................... 28 5. PROGRAMY ..................................................................................................... 29 6. USTAWIENIA .............................................................

1. - Page 24

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości. 1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych • Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizy..

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - Page 25

– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach noclegowych i innych obiektach mieszkalnych. • Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia. • Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów (Mpa). • Maksymalna liczba kompletów wynosi 9 . • Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba. • Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w..

OSTRZEŻENIE! - Page 26

2.2 Podłączenie do sieci elektrycznej OSTRZEŻENIE! Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym. • Urządzenie musi być uziemione. • Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem. • Należy używać wyłącznie prawidłowo zamontowanego gniazda elektrycznego z uziemieniem. • Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy. • Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić wtyczki ani przewodu za..

Wewnętrzne oświetlenie - Page 27

2.5 Wewnętrzne oświetlenie OSTRZEŻENIE! Zagrożenie odniesieniem obrażeń. • Urządzenie jest wyposażone w oświetlenie wewnętrzne, które włącza się w momencie otwarcia drzwi i wyłącza po ich zamknięciu. • Źródło światła zastosowane w urządzeniu nie jest odpowiednie do oświetlania pomieszczeń domowych. • Aby wymienić oświetlenie, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. 2.6 Serwis • Aby zlecić naprawę urządzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych. ..

PANEL STEROWANIA - Page 28

11 Górny kosz 4. PANEL STEROWANIA 1 6 8 7 2 4 3 5 1 Przycisk wł./wył. 2 Przycisk Program 3 Wskaźniki programów 4 Wyświetlacz 5 Przycisk Delay 6 Przycisk Start 7 Wskaźniki 8 Przycisk Option 4.1 Wskaźniki Wskaźnik Opis Faza zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania. Faza suszenia. Zapala się podczas fazy suszenia. Wskaźnik funkcji Multitab. Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączo‐ ny. Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony. Wskaźnik funkcji TimeManager. www.electrolux.com 28

..

PROGRAMY - Page 29

5. PROGRAMY Program Stopień zabrudze‐ nia Rodzaj załadunku Fazy programu Opcje 1) • Średnie • Naczynia stoło‐ we i sztućce • Zmywanie wstęp‐ ne • Zmywanie 50°C • Płukania • Suszenie • TimeManager • Multitab 2) • Dowolne • Naczynia stoło‐ we, sztućce, garnki i patelnie • Zmywanie wstęp‐ ne • Zmywanie od 45°C do 70°C • Płukania • Suszenie • Multitab 3) • Duże • Naczynia stoło‐ we, sztućce, garnki i patelnie • Zmywanie wstęp‐ ne • Zmywanie 70°C • Płukania • Suszenie • TimeManager • Multitab • Średnie lub lek‐ ..

USTAWIENIA - Page 30

5.1 Parametry eksploatacyjne Program 1) Zużycie wody (l) Zużycie energii (kWh) Czas trwania (min) 9.9 0.7 218 6 - 11 0.5 - 1.2 40 - 140 11 - 13 1.3 - 1.4 140 - 160 11 - 12 0.7 - 0.8 70 - 80 8 0.8 30 4 0.1 14 1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń. 5.2 Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: [email protected] Należy zapisać numer produkt..

Ustawienie fabryczne. - Page 31

Im wyższa zawartość substancji mineralnych, tym twardsza jest woda. Twardość wody jest mierzona w równoważnych skalach. Zmiękczanie należy dostosować do stopnia twardości wody doprowadzonej do urządzenia. W lokalnym zakładzie wodociągowym można uzyskać informację na temat twardości wody. Istotne jest ustawienie właściwego poziomu zmiękczania wody, aby zapewnić dobre efekty zmywania. Twardość wody Stopnie nie‐ mieckie (°dH) Stopnie fran‐ cuskie (°fH) mmol/l Stopnie Clarka Poziom zmięk‐ czania wody 47 - 50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10 43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3..

6.4 - Page 32

Płyn nabłyszczający jest uwalniany automatycznie w fazie gorącego płukania. Stosowanie płynu nabłyszczającego i tabletek wieloskładnikowych Gdy włączona jest opcja Multitab, dozownik płynu nabłyszczającego w dalszym ciągu dawkuje płyn. Można jednak wyłączyć dozownik płynu nabłyszczającego. W tym przypadku efekty suszenia mogą nie być zadowalające. Gdy dozownik płynu nabłyszczającego jest wyłączony, wskaźnik płynu nabłyszczającego jest zawsze wyłączony. Wyłączanie dozownika płynu nabłyszczającego Urządzenie musi być w trybie wyboru programów. 1. A..

POLSKI - Page 33

Zapisywanie programu MyFavourite 1. Ustawić program do zapisania w pamięci Wraz z programem można również ustawić dostępne opcje. 2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Program i Delay , aż wskaźniki programu i opcji zaczną migać przez kilka sekund. 7. OPCJE Żądane opcje należy zawsze włączać przed uruchomieniem programu. Opcji nie można włączać ani wyłączać w trakcie programu. Nie wszystkie opcje są ze sobą zgodne. Po wybraniu niezgodnych ze sobą opcji urządzenie automatycznie wyłączy jedną lub większą liczbę opcji. Tylko wskaźniki aktywnych..

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM - Page 34

8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 1. Sprawdzić, czy bieżący poziom zmiękczania wody odpowiada twardości wody doprowadzanej do urządzenia. Jeśli nie, dostosować poziom zmiękczania wody. 2. Napełnić zbiornik soli. 3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego. 4. Otworzyć zawór wody. 5. Uruchomić program, aby usunąć wszelkie pozostałości poprodukcyjne mogące wciąż znajdować się w urządzeniu. Nie należy stosować detergentu ani umieszczać naczyń w koszach. Po uruchomieniu programu urządzenie zaczyna doprowadzać żywicę do zmiękczacza wody – może to potrwać do 5 ..

CODZIENNA EKSPLOATACJA - Page 35

M A X 1 2 3 4 + - A B D C UWAGA! Należy stosować wyłącznie płyn nabłyszczający przeznaczony do zmywarek. 1. Nacisnąć przycisk zwalniający ( D ), aby otworzyć pokrywę ( C ). 2. Wlać płyn nabłyszczający do dozownika ( A ), aż osiągnie poziom napełnienia „max”. 3. Rozlany płyn nabłyszczający należy zetrzeć za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec powstaniu zbyt dużej ilości piany. 4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk zwalniający jest odpowiednio zablokowany. Dozowanie płynu nabłyszczającego można wyregulować za pomocą pokrętła ( B ) międz..

9.2 - Page 36

2. Umieścić detergent, w postaci proszku lub tabletki, w przegródce ( A ). 3. Jeżeli wybrano program obejmujący zmywanie wstępne, należy umieścić niewielką ilość detergentu w przegródce ( D ). 4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk zwalniający jest odpowiednio zablokowany. 9.2 Ustawianie i uruchamianie programu Funkcja Auto Off Funkcja ta służy do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez automatyczne wyłączanie urządzenia, gdy nie jest ono używane. Funkcja uruchamia się: • Po upływie 5 minut od zakończenia programu. • Po upływie 5 minut, jeśl..

WSKAZÓWKI I PORADY - Page 37

Zakończenie programu Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawi się 0:00. Wskaźniki faz programu są wyłączone. Wszystkie przyciski są nieaktywne z wyjątkiem przycisku wł./wył. 1. Nacisnąć przycisk wł./wył. lub poczekać, aż funkcja Auto Off automatycznie wyłączy urządzenie. W przypadku otwarcia drzwi przed uruchomieniem funkcji Auto Off urządzenie wyłącza się automatycznie. 2. Zakręcić zawór wody. 10. WSKAZÓWKI I PORADY 10.1 Informacje ogólne Stosowanie się do poniższych wskazówek pomoże zapewnić optymalne efekty prania i suszenia podczas codziennej eks..

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE - Page 38

2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik płynu nabłyszczającego są pełne. 3. Uruchomić najkrótszy program z fazą płukania. Nie dodawać detergentu ani nie umieszczać naczyń w koszach. 4. Po zakończeniu programu ustawić stopień zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody doprowadzanej do urządzenia. 5. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego. 6. Włączyć dozownik płynu nabłyszczającego. 10.4 Ładowanie koszy • W urządzeniu należy zmywać przedmioty przystosowane do zmywania w zmywarkach. • Nie wkładać do urządzenia elementów wykonanych z d..

POLSKI - Page 39

C B A 1. Obrócić filtr ( B ) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i go wyjąć. 2. Wyjąć filtr ( C ) z filtra ( B ). 3. Wyjąć filtr płaski ( A ). 4. Umyć filtry. 5. Upewnić się, że wokół krawędzi osadnika nie znajdują się resztki żywności ani zanieczyszczenia. 6. Włożyć na miejsce filtr ( A ). Upewnić się, że jest prawidłowo umieszczony pod 2 prowadnicami. 7. Włożyć filtry ( B ) i ( C ). 8. Włożyć filtr ( B ) do filtra płaskiego ( A ). Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zablokuje. POLSKI 39

..

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - Page 40

UWAGA! Nieprawidłowe umiejscowienie filtrów może skutkować niezadowalającymi efektami zmywania i uszkodzeniem urządzenia. 11.2 Czyszczenie ramion spryskujących Nie wolno wyjmować ramion spryskujących. Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są zatkane, zabrudzenia należy usunąć za pomocą cienkiego, spiczastego przedmiotu. 11.3 Czyszczenie obudowy • Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. • Używać wyłącznie neutralnych detergentów. • Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania ani rozpuszczalników. 11.4 Czyszczenie wnętrza • Urządzenie,..

Problem i kod alarmowy - Page 41

Problem i kod alarmowy Możliwa przyczyna i rozwiązanie Program nie uruchamia się. • Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia. • Nacisnąć Start . • Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, na‐ leży je anulować lub poczekać do końca odliczania czasu. • W urządzeniu rozpoczął się proces regeneracji zmiękczacza wody. Czas trwania tego procesu wy‐ nosi około 5 minut. Urządzenie nie napełnia się wodą. Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie . • Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty. • Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie. ..

Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające - Page 42

Problem i kod alarmowy Możliwa przyczyna i rozwiązanie Niewielki wyciek z drzwi urządzenia. • Urządzenie nie jest wypoziomowane. Poluzować lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli dotyczy). • Drzwi urządzenia nie są wyśrodkowane względem komory. Wyregulować tylną nóżkę (jeśli dotyczy). Trudno jest zamknąć drzwi urządzenia. • Urządzenie nie jest wypoziomowane. Poluzować lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli dotyczy). • Naczynia wystają z koszy. Grzechotanie/stukanie do‐ chodzące z wnętrza urzą‐ dzenia. • Naczynia nie są prawidłowo rozłożone w ko..

Problem - Page 43

Problem Możliwa przyczyna i rozwiązanie Niezadowalające efekty su‐ szenia. • Naczynia pozostawały zbyt długo w zamkniętym urządzeniu. • Nie ma płynu nabłyszczającego lub dozowana jest jego niewystarczająca ilość. Ustawić wyższy po‐ ziom dozowania płynu nabłyszczającego. • Przedmioty z tworzywa sztucznego mogą wyma‐ gać wytarcia ściereczką. • Zaleca się stałe stosowanie płynu nabłyszczające‐ go, także w połączeniu z tabletkami wieloskładniko‐ wymi. Białawe smugi lub niebie‐ skawy nalot na szklankach i naczyniach. • Za dużo płynu nabłys..

DANE TECHNICZNE - Page 44

Problem Możliwa przyczyna i rozwiązanie Po zakończeniu programu w dozowniku znajdują się po‐ zostałości detergentu. • Tabletka z detergentem zablokowała się w dozow‐ niku i woda nie wypłukała jej całkowicie. • Woda nie wypłukała detergentu z dozownika. Nale‐ ży sprawdzić, czy ramię spryskujące może się ob‐ racać i jest drożne. • Sprawdzić, czy przedmioty w koszach nie uniemoż‐ liwiają otworzenia pokrywy dozownika detergentu. Nieprzyjemny zapach w urządzeniu. • Patrz „Czyszczenie wnętrza” . Osad z kamienia na naczy‐ niach, w komorze zmywarki..

OCHRONA ŚRODOWISKA - Page 45

Pobór mocy Tryb wyłączenia (W) 0.10 1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej. 2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecz‐ nych, elektrowni wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zuży‐ cie energii. 14. OCHRONA ŚRODOWISKA Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić..

Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri. - Page 46

CUPRINS 1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA ............................................................... 47 2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA ........................................................... 48 3. DESCRIEREA PRODUSULUI .......................................................................... 50 4. PANOU DE COMANDĂ ................................................................................... 51 5. PROGRAME ..................................................................................................... 52 6. SETĂRI ....................................................

INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA - Page 47

1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă vătămări şi daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru consultare ulterioară. 1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile • Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experie..

INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA - Page 48

service al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita orice pericol. • Puneţi cuţitele şi tacâmurile cu vârfuri ascuţite în coşul pentru tacâmuri cu vârfurile în jos sau în poziţie orizontală. • Nu ţineţi deschisă uşa aparatului fără supraveghere, pentru a preveni căderea pe aceasta. • Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere, dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză. • Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea aparatului. • Fantele de aerisire din bază (dacă este cazul) nu trebuie să fie..

AVERTIZARE! - Page 49

2.3 Racordarea la apă • Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora furtunurile de apă. • Înainte de a conecta aparatul la ţevi noi sau la ţevi care nu au mai fost folosite de mult, lăsaţi apa să curgă până când este curată. • La prima utilizare a aparatului, asiguraţi-vă că nu există nicio pierdere de apă. • Furtunul de alimentare cu apă este prevăzut cu o supapă de siguranţă şi o teacă cu un cablu de alimentare interior. AVERTIZARE! Tensiune periculoasă. • Dacă furtunul de alimentare cu apă este deteriorat, deconectaţi imediat ştecherul din priză...

DESCRIEREA PRODUSULUI - Page 50

3. DESCRIEREA PRODUSULUI 4 3 7 9 8 10 5 6 11 1 2 1 Braţ stropitor superior 2 Braţ stropitor inferior 3 Filtre 4 Plăcuţă cu date tehnice 5 Rezervor pentru sare 6 Orificiu de aerisire 7 Dozator pentru agentul de clătire 8 Dozator pentru detergent 9 Coş pentru tacâmuri 10 Coş inferior 11 Coş superior www.electrolux.com 50

..

PANOU DE COMANDĂ - Page 51

4. PANOU DE COMANDĂ 1 6 8 7 2 4 3 5 1 Buton pornire/oprire 2 Buton Program 3 Indicatoare programe 4 Afişaj 5 Buton Delay 6 Buton Start 7 Indicatoare luminoase 8 Buton Option 4.1 Indicatoare Indicator Descriere Faza de spălare. Se aprinde în momentul derulării fazei de spălare. Faza de uscare. Se aprinde în momentul derulării fazei de uscare. Indicator Multitab. Indicator pentru sare. Acesta este întotdeauna oprit în timpul func‐ ţionării unui program. Indicator pentru agentul de clătire. Acesta este întotdeauna oprit în timpul funcţionării unui program. Indicator TimeMana..

PROGRAME - Page 52

5. PROGRAME Program Grad de murdărire Tip încărcătură Fazele programului Opţiuni 1) • Nivel de murdărie mediu • Vase din porţe‐ lan şi tacâmuri • Prespălare • Spălare 50°C • Clătiri • Uscare • TimeManager • Multitab 2) • Toate • Vase din porţe‐ lan, tacâmuri, oale şi cratiţe • Prespălare • Spălare de la 45°C la 70°C • Clătiri • Uscare • Multitab 3) • Nivel ridicat de murdărie • Vase din porţe‐ lan, tacâmuri, oale şi cratiţe • Prespălare • Spălare 70°C • Clătiri • Uscare • TimeManager • Multitab • Nivel med..

SETĂRI - Page 53

5.1 Valori de consum Program 1) Consum de apă (l) Consum de curent (kWh) Durata (min) 9.9 0.7 218 6 - 11 0.5 - 1.2 40 - 140 11 - 13 1.3 - 1.4 140 - 160 11 - 12 0.7 - 0.8 70 - 80 8 0.8 30 4 0.1 14 1) Presiunea şi temperatura apei, variaţiile curentului electric, opţiunile selectate şi cantita‐ tea de vase pot modifica valorile. 5.2 Informaţii pentru institutele de testare Pentru a beneficia de toate informaţiile necesare privind realizarea testului, trimiteţi un e-mail la adresa: [email protected] Scrieţi codul numeric al produsului (PNC) indicat pe plăcuţa cu ..

Setarea din fabrică. - Page 54

Cu cât conţinutul de substanţe minerale este mai mare, cu atât apa este mai dură. Duritatea apei este măsurată în scale echivalente. Dispozitivul de dedurizare a apei trebuie să fie reglat în conformitate cu duritatea apei din zona dvs. Compania locală de furnizare a apei vă poate oferi informaţii privind duritatea apei din zona dvs. Este important ca dedurizatorul să fie setat la nivelul potrivit pentru a asigura rezultate bune la spălare. Duritate apă Grade germa‐ ne (°dH) Grade france‐ ze (°fH) mmol/l Grade Clar‐ ke Nivelul deduriza‐ torului apei 47 - 50 84 - 90..

ROMÂNA - Page 55

Agentul de clătire este eliberat automat pe durata fazei de clătire cu apă fierbinte. Utilizarea simultană a agentului de clătire şi a tabletelor combinate Atunci când activaţi opţiunea Multitab, dozatorul agentului de clătire continuă să elibereze agent de clătire. Însă puteţi dezactiva dozatorul pentru agentul de clătire. În acest caz rezultatele la uscare pot să nu fie satisfăcătoare. Atunci când dozatorul agentului de clătire este dezactivat, indicatorul agentului de clătire este întotdeauna oprit. Dezactivarea dozatorului pentru agent de clătire Aparatul trebu..

OPŢIUNI - Page 56

2. Apăsaţi lung şi simultan Program şi Delay până când indicatorii programului şi opţiunile clipesc pentru câteva secunde. 7. OPŢIUNI Opţiunile dorite trebuie activate de fiecare dată înainte de pornirea unui program. Este imposibilă activarea sau dezactivarea opţiunilor în timpul funcţionării unui program. Nu toate opţiunile sunt compatibile între ele. Dacă aţi selectat opţiuni care nu sunt compatibile, aparatul va dezactiva una sau mai multe opţiuni. Vor rămâne aprinşi doar indicatorii opţiunilor care sunt în continuare active. 7.1 Multitab Activaţi această..

ROMÂNA - Page 57

încarcă răşina în dedurizatorul de apă. Pare că aparatul nu funcţionează. Faza de spălare începe doar după finalizarea acestei proceduri. Procedura se va repeta periodic. 8.1 Rezervorul pentru sare ATENŢIE! Folosiţi numai sare specială pentru maşina de spălat vase. Sarea este utilizată pentru a reîncărca răşina din dedurizatorul de apă şi pentru a asigura rezultate bune la spălare în utilizarea zilnică. Umplerea rezervorului pentru sare 1. Rotiţi capacul rezervorului pentru sare spre stânga şi scoateţi-l. 2. Introduceţi 1 litru de apă în rezervorul pentru s..

UTILIZAREA ZILNICĂ - Page 58

4. Închideţi capacul. Verificaţi dacă butonul de eliberare se blochează în poziţie. Puteţi roti selectorul cantităţii eliberate ( B ) între poziţia 1 (cea mai mică cantitate) şi poziţia 4 sau 6 (cea mai mare cantitate). 9. UTILIZAREA ZILNICĂ 1. Deschideţi robinetul de apă. 2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a activa aparatul. Asiguraţi-vă că aparatul este în modul de selectare a programului. • Dacă indicatorul pentru sare este aprins, umpleţi rezervorul pentru sare. • Dacă indicatorul pentru agent de clătire este aprins, umpleţi dozatorul pentru agent de..

INFORMAŢII ŞI SFATURI - Page 59

Pornirea unui program 1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a activa aparatul. Asiguraţi-vă că aparatul este în modul de selectare a programului. 2. Închideţi uşa aparatului. 3. Apăsaţi Program în mod repetat până când indicatorul programului pe care doriţi să îl selectaţi se aprinde. • Dacă doriţi să selectaţi programul MyFavourite, apăsaţi lung Program până când setarea MyFavourite se aprinde. Afişajul indică durata programului. 4. Setaţi opţiunile aplicabile. 5. Apăsaţi Start pentru a porni programul. • Indicatorul fazei de spălare se aprinde. • ..

10.2 - Page 60

programul de prespălare (dacă este există) sau selectaţi un program cu o fază de prespălare. • Utilizaţi întotdeauna tot spaţiul din coşuri. • Când încărcaţi aparatul, asiguraţi-vă că vasele pot fi acoperite şi spălate complet de apa eliberată de duzele braţului stropitor. Asiguraţi-vă că articolele nu se ating şi nu se acoperă unul pe celălalt. • Puteţi utiliza detergent, agent de clătire şi sare speciale pentru maşina de spălat vase sau puteţi utiliza tabletele combinate (de ex.''3in1'', ''4in1'', ''All in 1''). Respectaţi instrucţiunile scrise pe ..

ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA - Page 61

• Asiguraţi-vă că braţele stropitoare se pot mişca liber înainte să porniţi un program. 10.5 Anterior pornirii unui program Verificaţi dacă: • Filtrele sunt curate şi corect instalate. • Capacul rezervorului pentru sare este strâns. • Braţele stropitoare nu sunt înfundate. • Există suficientă sare pentru maşina de spălat vase şi agent de clătire (dacă nu utilizaţi tablete combinate). • Poziţia articolelor în coşuri este corectă. • Programul corespunde tipului de încărcătură şi gradului de murdărie. • Este utilizată cantitatea corectă de dete..

11.2 - Page 62

5. Asiguraţi-vă că nu există resturi alimentare sau mizerie în sau în jurului marginii colectorului de apă. 6. Puneţi la loc filtrul plat ( A ). Asiguraţi- vă că este poziţionat corect sub cele 2 ghidaje. 7. Reasamblaţi filtrele ( B ) şi ( C ). 8. Puneţi la loc filtrul ( B ) în filtrul plat ( A ). Rotiţi-l în sens orar până când se fixează. ATENŢIE! O poziţie incorectă a filtrelor poate cauza rezultate nesatisfăcătoare la spălare şi deteriorarea aparatului. 11.2 Curăţarea braţelor stropitoare Nu demontaţi braţele stropitoare. Dacă orificiile din braţele s..

DEPANARE - Page 63

12. DEPANARE Dacă aparatul nu porneşte sau se opreşte în timpul funcţionării. Înainte de a contacta un Centru de service autorizat, verificaţi dacă puteţi rezolva problema singur cu ajutorul informaţiilor din tabel. AVERTIZARE! Reparaţiile făcute incorect pot pune în pericol siguranţa utilizatorului. Toate reparaţiile trebuie efectuate de către personal calificat. În cazul unor probleme, afişajul indică un cod de alarmă. Majoritatea problemelor care apar pot fi rezolvate fără a fi necesară contactarea unui Centru de service autorizat. Problema şi codul alar‐ mei C..

- Page 64

Problema şi codul alar‐ mei Cauză posibilă şi soluţie Aparatul se opreşte şi por‐ neşte de mai multe ori în timpul funcţionării. • Acest lucru este normal. Aceasta oferă rezultate opti‐ me la curăţare şi economii de energie. Programul durează prea mult. • Selectaţi opţiunea TimeManager pentru a reduce du‐ rata programului. • Dacă este setată o opţiune de pornire cu întârziere, anulaţi întârzierea setată sau aşteptaţi terminarea numărătorii inverse. Durata rămasă pe afişaj creşte şi sare până aproa‐ pe de finalul duratei pro‐ gramului. ..

Rezultatele procesului de spălare şi uscare nu sunt - Page 65

12.1 Rezultatele procesului de spălare şi uscare nu sunt satisfăcătoare Problemă Cauză posibilă şi soluţie Rezultate slabe la spălare. • Consultaţi „Utilizarea zilnică” , „Informaţii şi sfa‐ turi” şi prospectul despre încărcarea coşului. • Utilizaţi programe cu spălare mai intensivă. • Dacă utilizaţi tablete combinate, activaţi întotdeau‐ na opţiunea Multitab. Rezultate slabe la uscare. • Vesela a fost lăsată prea mult timp în interiorul unui aparat închis. • Nu există agent de clătire sau dozajul agentului de clătire nu este suficient...

INFORMAŢII TEHNICE - Page 66

Problemă Cauză posibilă şi soluţie Urme de rugină pe tacâmuri. • Este utilizată prea multă sare în apa folosită la spălare. Consultaţi „Dedurizatorul de apă” . • Tacâmurile din argint şi oţel inoxidabil au fost puse împreună. Evitaţi punerea alăturată a articolelor din argint şi oţel inoxidabil. Există reziduuri de detergent în dozator la finalul progra‐ mului. • Tableta de detergent s-a blocat în dozator şi, de aceea, nu a fost complet dizolvată de apă. • Apa nu poate dizolva detergentul din dozator. Asi‐ guraţi-vă că braţul stropitor nu es..

INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL - Page 67

Consumul de curent Modul Oprit (W) 0.10 1) Consultaţi plăcuţa cu date tehnice pentru restul valorilor. 2) Dacă apa caldă provine dintr-o sursă alternativă de energie (de ex. panouri solare, ener‐ gie eoliană), utilizaţi o sursă de apă caldă pentru a reduce consumul de energie. 14. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL Reciclaţi materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi..

156900450-A-482015 - Page 68

www.electrolux.com/shop 156900450-A-482015

..
ESI4620ROX
CS
Myčka nádobí
Návod k použití
2
PL
Zmywarka
Instrukcja obsługi
23
RO
Maşină de spălat vase
Manual de utilizare
46