ENN3101AOW - Electrolux Manual

ENN3101AOW - Electrolux Manual

Sponsored Links

92558101300 User Manual Summary


Search in this Manual:

ENN3101AOW - Page 1

ENN3101AOW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 20 SK Chladnička s mrazničkou Návod na používanie 40

..

Navštivte naše stránky ohledně: - Page 2

OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ......................................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................ 4 3. PROVOZ ............................................................................................................. 6 4. PŘI PRVNÍM POUŽITÍ ........................................................................................ 6 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ ............................................................................................ 6 6. TIPY A RADY ........

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE - Page 3

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití. 1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob • Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod..

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Page 4

• V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu výrobcem. • K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru. • Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty. • V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem. • Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit p..

UPOZORNĚNÍ! - Page 5

• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná. • Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku. 2.3 Použití spotřebiče UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. • Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče. • Do spotřebiče nevkládejte jiná elektrická zařízení (jako např. výrobníky zmrzliny), pokud nejsou výrobcem označena jako použitelná. • Dbejte na to, ab..

PROVOZ - Page 6

3. PROVOZ 3.1 Zapnutí spotřebiče 1. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky. 2. Otočte regulátorem teploty doprava na střední nastavení. 3.2 Vypnutí spotřebiče Chcete-li spotřebič vypnout, otočte regulátorem teploty do polohy „O“. 3.3 Regulace teploty Teplota se reguluje automaticky. Optimální je obvykle střední nastavení. Při hledání přesného nastavení mějte na paměti, že teplota uvnitř spotřebiče závisí na: • teplotě místnosti, • četnosti otevírání dveří spotřebiče, • množství vložených potravin, • umístění spotřebiče. 1. ..

TIPY A RADY - Page 7

5.2 Přemístitelné police Na stěnách chladničky jsou drážky, do kterých se podle potřeby zasunují police. Skleněná police nad oddílem pro ovoce a zeleninu musí vždy zůstat na svém místě k zajištění správného oběhu vzduchu. 5.3 Zmrazování čerstvých potravin Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých potravin a pro dlouhodobé uložení zmrazených a hlubokozmrazených potravin. Chcete-li zmrazovat čerstvé potraviny, je nutné změnit střední nastavení. K rychlejšímu zmrazování otočte regulátorem teploty směrem na vyšší nastavení, abyste..

- Page 8

• Když se čerpá chladící kapalina, může to být doprovázeno drnčením nebo pulsujícím zvukem kompresoru. • Náhlý praskavý zvuk zevnitř spotřebiče, přestavuje přirozený, nijak nebezpečný fyzikální jev způsobený tepelnou roztažností. • Když se kompresor spustí nebo vypne, můžete zaslechnout slabé cvakání regulátoru teploty. 6.2 Tipy pro úsporu energie • Neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně nutné. • Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor teploty je na vyšším nastavení a spotřebič je ..

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA - Page 9

6.6 Tipy pro skladování zmrazených potravin K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného spotřebiče dodržujte následující podmínky: • vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené zmrazené potraviny byly prodejcem správně skladovány; • zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z obchodu přineseny v co nejkratším možném čase; • neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně nutné; • již rozmrazené potraviny se rychle kazí a nesmí se znovu zmrazovat; • nepřekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem na obalu. 7. ..

Odmrazování mrazničky - Page 10

7.4 Odmrazování mrazničky POZOR! K odstraňování námrazy z výparníku nepoužívejte nikdy ostré kovové nástroje. Mohli byste jej poškodit. K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem. Zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování může zkrátit dobu jejich skladování. Asi 12 hodin před odmrazováním nastavte nižší teplotu, aby se vytvořila dostatečná zásoba chladu pro přerušení provozu spotřebiče. Na policích mrazničky a okolo horního oddílu se vždy bude tvořit ur..

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD - Page 11

UPOZORNĚNÍ! Pokud chcete nechat spotřebič zapnutý, požádejte někoho, aby jej občas zkontroloval, zda se uchovávaný obsah nekazí, např. z důvodu výpadku proudu. 8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti. 8.1 Co dělat, když... Problém Možná příčina Řešení Spotřebič nefunguje. Spotřebič je vypnutý. Zapněte spotřebič. Zástrčka není správně za‐ sunutá do zásuvky. Zasuňte zástrčku správně do zásuvky. Zásuvka není pod pro‐ udem. Zasuňte do zásuvky zá‐ strčku jiného elektrického spotřebiče. Obraťte se na kvali..

Výměna žárovky - Page 12

Problém Možná příčina Řešení Zátka výpusti vody není ve správné poloze. Zasuňte zátku výpusti vody do správné polohy. Potraviny nejsou řádně za‐ balené. Zabalte potraviny lépe. Nesprávně nastavená te‐ plota. Viz pokyny v části „Pro‐ voz“. Po vnitřní zadní stěně chladničky stéká voda. Během automatického od‐ mrazování se na zadní stě‐ ně rozmrazuje námraza. Nejde o závadu. V chladničce teče voda. Odtokový otvor je ucpaný. Vyčistěte odtokový otvor. Vložené potraviny brání odtoku vody do odtokové‐ ho otvoru. Přemístět..

INSTALACE - Page 13

3. Použitou žárovku vyměňte za novou o stejném výkonu a určenou pouze pro použití v domácích spotřebičích (maximální výkon je uveden na krytu žárovky). 4. Nasaďte kryt žárovky. 5. Utáhněte šroub krytu žárovky. 6. Zasuňte zástrčku do zásuvky. 7. Otevřete dveře spotřebiče. Přesvědčte se, že se osvětlení rozsvítí. 8.3 Zavření dveří 1. Vyčistěte těsnění dveří. 2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se pokyny v části „Instalace“. 3. V případě potřeby vadné těsnění dveří vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní..

Změna směru otvírání dveří - Page 14

POZOR! Řiďte se pokyny k montáži při instalaci. 9.4 Změna směru otvírání dveří 1. Uvolněte a vyjměte horní čep a rozpěrku. 2. Vysaďte horní dveře. 3. Uvolněte střední závěs. 4. Vyjměte dveře. 5. Sejměte dolní rozpěrku. 6. Pomocí klíče uvolněte dolní čep. 7. Utáhněte dolní čep na opačné straně. 8. Nasaďte dolní rozpěrku. 9. Nasaďte dveře. 10. Utáhněte rozpěrku a horní čep. Na závěr zkontrolujte následující: • Všechny šrouby jsou dotažené. • Magnetické těsnění přiléhá ke skříni. • Dveře se správně otvírají i zav..

ČESKY - Page 15

x x 2. Zasuňte spotřebič do výklenku. 3. Pomalu jej posunujte ve směru šipek (1), dokud se horní kryt mezery nezastaví o kuchyňskou skříňku. 1 2 4. Posuňte spotřebič ve směru šipek (2) po kuchyňské skříňce na opačné straně závěsu. 5. Vyrovnejte spotřebič ve výklenku. Ověřte si, že je dodržena vzdálenost 44 mm mezi spotřebičem a předním okrajem skříňky. Kryt dolního závěsu (v sáčku s příslušenstvím) je zárukou správné vzdálenosti mezi kuchyňskou skříňkou a spotřebičem. Ověřte si, že je dodržena vzdálenost 4 mm mezi spotřebič..

G - Page 16

9. Připevněte kryty (C, D) k příchytkám a otvorům závěsu. E E B D C 10. Namontujte větrací mřížku (B). 11. Připevněte kryty závěsu (E) k závěsu. 12. Připojte spotřebič bočně k postranní stěně kuchyňské skříňky. 13. Uvolněte šrouby dílu (G) a posuňte jej až k postranní stěně skříňky. G H 14. Utáhněte šrouby. 15. Připevněte díl (H) k dílu (G). 16. Oddělte díly (Ha), (Hb), (Hc) a (Hd). Hb Ha Hc Hd 17. Namontujte díl (Ha) na vnitřní stranu kuchyňské skříňky. ca. 50 mm ca. 50 mm 21 mm 90° 90° 21 mm 18. Nasuňte díl (Hc) na díl (Ha)...

ČESKY - Page 17

Ha Hc 19. Otevřete dveře spotřebiče a dvířka skříňky o 90°. 20. Do vodicí lišty (Ha) vložte malý čtvereček (Hb). 21. Přiložte k sobě dveře spotřebiče a dvířka skříňky a vyznačte otvory. Ha Hb 8 mm 22. Odstraňte držáky a vyznačte vzdálenost 8 mm od vnějšího okraje dveří, kam se připevní hřebík (K). Ha K 8 mm 23. Malý čtvereček opět umístěte na vodicí lištu a připevněte ho přiloženými šrouby. 24. Vyrovnejte dveře spotřebiče a dvířka kuchyňské skříňky seřízením dílu (Hb). Hb 25. Přitiskněte díl (Hd) na díl (Hb). Hb Hd Na..

SSSRRR! - Page 18

BRRR ! HISSS! CLICK! BLUBB! CRACK! SSSRR R! OK CLICK! CLICK! SSSRRR! SSSRRR! BRRR! BRRR! HISSS! HISSS! BLUBB! BLUBB! CRACK! CRACK! www.electrolux.com 18

..

TECHNICKÉ INFORMACE - Page 19

11. TECHNICKÉ INFORMACE 11.1 Technické údaje Rozměry prostoru pro instalaci Výška mm 1 850 Šířka mm 560 Hloubka mm 560 Skladovací doba při poruše hodin 20 Napětí V 230 - 240 Frekvence Hz 50 Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnější nebo vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku. 12. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a ..

Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby: - Page 20

SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ......................................... 21 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .......................................... 22 3. EKSPLOATACJA .............................................................................................. 24 4. PIERWSZE UŻYCIE ......................................................................................... 25 5. CODZIENNA EKSPLOATACJA ....................................................................... 25 6. WSKAZÓWKI I PORADY ..............................................................

POLSKI - Page 21

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości. 1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych • Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizy..

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - Page 22

• Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani zanieczyszczone. • Nie wolno używać żadnych urządzeń ani środków do przyspieszania odmrażania urządzenia z wyjątkiem tych, które zaleca producent. • Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodniczego. • Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych urządzeń elektrycznych za wyjątkiem tych, które zaleca producent. • Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą wodną. • Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować..

OSTRZEŻENIE! - Page 23

• Nie instalować urządzenia w miejscach wilgotnych lub chłodnych, takich jak przybudówki, garaże, winiarnie. • Przesuwając urządzenie, należy podnieść jego przednią krawędź, aby uniknąć zarysowania podłogi. 2.2 Podłączenie do sieci elektrycznej OSTRZEŻENIE! Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym. • Urządzenie musi być uziemione. • Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykie..

EKSPLOATACJA - Page 24

2.5 Konserwacja i czyszczenie OSTRZEŻENIE! Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń i uszkodzeniem urządzenia. • Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. • W układzie chłodniczym urządzenia znajdują się związki węglowodorowe. Konserwacją i napełnianiem układu chłodniczego może zajmować się wyłącznie wykwalifikowana osoba. • Regularnie sprawdzać odpływ skroplin w urządzeniu i w razie potrzeby oczyszczać go. Gdy odpływ zablokuje się, na dnie urządzenia zbiera się..

PIERWSZE UŻYCIE - Page 25

UWAGA! Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka lub urządzenie jest w pełni załadowane, a wybrano ustawienie najniższej temperatury, urządzenie może pracować bez przerwy, co powoduje osadzanie się szronu na tylnej ściance. W takim przypadku należy ustawić pokrętło na wyższą temperaturę, aby umożliwić automatyczne odszranianie i w efekcie zmniejszyć zużycie energii. 4. PIERWSZE UŻYCIE 4.1 Czyszczenie wnętrza W celu usunięcia zapachu nowego produktu, przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, należy umyć jego wnętrze i znajdujące się w nim akcesoria letnią wodą z..

WSKAZÓWKI I PORADY - Page 26

W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza nie wolno wyjmować szklanej półki znad szuflady na warzywa ani półki na butelki. 5.3 Zamrażanie świeżej żywności Komora zamrażarki jest przeznaczona do długotrwałego przechowywania mrożonek, głęboko zamrożonej żywności oraz do zamrażania świeżej żywności. W celu zamrożenia świeżej żywności nie ma potrzeby zmieniania średniego ustawienia. Jednak w celu szybszego zamrożenia produktów można obrócić regulator temperatury na wyższe ustawienie, aby uzyskać maksymalne chłodzenie. UWAGA! W takim przypadku tem..

POLSKI - Page 27

• Odgłos brzęczenia i pulsowania sprężarki, gdy pompowany jest czynnik chłodniczy. • Odgłos trzaskania z wnętrza urządzenia, spowodowany przez naturalne i niegroźne zjawisko rozszerzalności cieplnej. • Lekko słyszalny odgłos klikania regulatora temperatury podczas włączania i wyłączania się sprężarki. 6.2 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii • Nie otwierać zbyt często drzwi urządzenia i nie zostawiać ich otworzonych dłużej, niż jest to absolutnie konieczne. • Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, regulator temperatury jest ustawiony na niską t..

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE - Page 28

zamrożonymi produktami, aby uniknąć podniesienia temperatury zamrożonych produktów; • produkty niskotłuszczowe przechowują się lepiej i przez dłuższy czas niż te o dużej zawartości tłuszczu. Sól skraca okres przechowywania żywności; • spożywanie sorbetu bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażarki może spowodować odmrożenia skóry; • zaleca się umieszczenie daty zamrożenia na każdym opakowaniu w celu kontroli długości okresu przechowywania. 6.6 Wskazówki dotyczące przechowywania zamrożonej żywności Aby urządzenie pracowało z najlepszą wydajnością,..

Rozmrażanie chłodziarki - Page 29

Urządzenie należy regularnie czyścić: 1. Wnętrze i akcesoria należy myć letnią wodą z dodatkiem neutralnego środka czyszczącego. 2. Regularnie sprawdzać i przecierać uszczelki drzwi, aby nie gromadził się na nich osad. 3. Dokładnie opłukać i wysuszyć. 4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu urządzenia są dostępne, oczyścić je za pomocą szczotki. Poprawi to wydajność urządzenia i zmniejszy zużycie energii elektrycznej. 7.3 Rozmrażanie chłodziarki Podczas normalnego użytkowania za każdym razem po wyłączeniu się silnika sprężarki następuje automatyczne ..

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - Page 30

na spływającą wodę. Aby przyspieszyć proces rozmrażania, należy umieścić w komorze zamrażarki miskę z ciepłą wodą. Należy również usuwać kawałki lodu, które odrywają się podczas rozmrażania. 4. Po zakończeniu rozmrażania dokładnie osuszyć wnętrze i zachować skrobaczkę do kolejnego rozmrażania. 5. Włączyć urządzenie. Po upływie trzech godzin włożyć do komory zamrażarki wcześniej wyjęte produkty spożywcze. 7.5 Przerwy w użytkowaniu urządzenia Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez długi czas, należy wykonać następujące czynności: 1...

POLSKI - Page 31

Problem Prawdopodobna przy‐ czyna Rozwiązanie Urządzenie pracuje głoś‐ no. Urządzenie nie stoi stabil‐ nie. Sprawdzić, czy urządzenie jest wypoziomowane. Nie działa oświetlenie. Oświetlenie jest w trybie czuwania. Zamknąć i otworzyć drzwi. Przepaliła się żarówka. Patrz „Wymiana żarówki”. Sprężarka pracuje bez przerwy. Nie ustawiono prawidłowo temperatury. Patrz rozdział „Eksploata‐ cja”. W urządzeniu umieszczo‐ no naraz dużą ilość żyw‐ ności do zamrożenia. Odczekać kilka godzin i ponownie sprawdzić tem‐ peraturę. Temperatura w pomie‐..

Wymiana oświetlenia - Page 32

Problem Prawdopodobna przy‐ czyna Rozwiązanie Woda wylewa się na pod‐ łogę. Końcówka wężyka odpro‐ wadzającego wodę z od‐ szraniania nie jest połączo‐ na z pojemnikiem umie‐ szczonym nad sprężarką. Zamocować końcówkę wężyka odprowadzającego wodę z odszraniania w po‐ jemniku umieszczonym nad sprężarką. Temperatura w urządzeniu jest zbyt niska lub zbyt wy‐ soka. Nie ustawiono prawidłowo regulatora temperatury. Ustawić wyższą/niższą temperaturę. Drzwi nie zamknięto pra‐ widłowo. Patrz „Zamykanie drzwi”. Temperatura produktów jest zbyt ..

INSTALACJA - Page 33

8.3 Zamykanie drzwi 1. Wyczyścić uszczelki drzwi. 2. W razie potrzeby wyregulować drzwi. Patrz punkt „Instalacja”. 3. W razie potrzeby wymienić uszkodzone uszczelki drzwi. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. 9. INSTALACJA 9.1 Ustawianie Urządzenie należy zainstalować w suchym, dobrze wietrzonym pomieszczeniu, w którym temperatura otoczenia będzie odpowiadać klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia. Klasa klima‐ tyczna Temperatura otoczenia SN od +10°C do + 32°C N od +16°C do + 32°C ST od +16°C do + 38°C T od +16°C d..

Instalacja urządzenia - Page 34

2. Zdjąć górne drzwi. 3. Odkręcić środkowy zawias. 4. Zdjąć drzwi. 5. Wyjąć dolny element dystansowy. 6. Odkręcić dolny sworzeń za pomocą klucza. 7. Przykręcić dolny sworzeń po przeciwnej stronie. 8. Zamontować dolny element dystansowy. 9. Zamontować drzwi. 10. Zamocować element dystansowy i dokręcić sworzeń górnego zawiasu. Na końcu upewnić się, że: • Wszystkie wkręty są dokręcone. • Uszczelka magnetyczna przylega do obudowy. • Drzwi otwierają i zamykają się prawidłowo. Uszczelka może nie przylegać dokładnie do obudowy w niskiej temperaturze otoc..

POLSKI - Page 35

x x 2. Umieścić urządzenie we wnęce. 3. Przesunąć urządzenie w kierunku wskazywanym przez strzałki (1), aż osłona górnej szczeliny oprze się o szafkę kuchenną. 1 2 4. Przesunąć urządzenie w kierunku wskazanym przez strzałki (2) do ściany szafki po stronie przeciwnej do zawiasów. 5. Wypoziomować urządzenie we wnęce. Upewnić się, że odległość między urządzeniem a przednią krawędzią szafki wynosi 44 mm. Osłona dolnego zawiasu (znajdująca się w torebce z akcesoriami) zapewnia prawidłowy odstęp pomiędzy szafką a urządzeniem. Upewnić się, że między ur..

G - Page 36

9. Wcisnąć zaślepki (C, D) w otwory montażowe i otwory zawiasów. E E B D C 10. Zamontować kratkę wentylacyjną (B). 11. Założyć osłony zawiasów (E) na zawiasy. 12. Przymocować urządzenie do bocznych ścian szafki. 13. Poluzować wkręty części (G) i przesunąć część (G) do bocznej ściany szafki. G H 14. Dokręcić wkręty. 15. Połączyć część (H) z częścią (G). 16. Rozdzielić elementy (Ha), (Hb), (Hc) i (Hd). Hb Ha Hc Hd 17. Zamontować prowadnicę (Ha) po wewnętrznej stronie drzwi szafki. ca. 50 mm ca. 50 mm 21 mm 90° 90° 21 mm 18. Wcisnąć osłonę (Hc) w..

POLSKI - Page 37

Ha Hc 19. Otworzyć drzwi urządzenia oraz drzwi szafki pod kątem 90°. 20. Umieścić mały kątownik (Hb) w prowadnicy (Ha). 21. Przytrzymać razem drzwi urządzenia i drzwi szafki, a następnie odrysować otwory. Ha Hb 8 mm 22. Zdjąć kątowniki i w odległości 8 mm od zewnętrznej krawędzi drzwi zaznaczyć gwoździem (K) miejsca na otwory. Ha K 8 mm 23. Umieścić ponownie małe kątowniki na prowadnicy i przykręcić dołączonymi wkrętami. 24. Dopasować drzwi szafki kuchennej i drzwi urządzenia, odpowiednio ustawiając element (Hb). Hb 25. Wcisnąć element (Hd) w element (Hb)...

HAŁAS/GŁOŚNA PRACA - Page 38

10. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA Podczas normalnej pracy urządzenia słychać odgłosy (sprężarka, obieg czynnika chłodniczego). BRRR ! HISSS! CLICK! BLUBB! CRACK! SSSRR R! OK CLICK! CLICK! SSSRRR! SSSRRR! BRRR! BRRR! HISSS! HISSS! www.electrolux.com 38

..

Dane techniczne - Page 39

BLUBB! BLUBB! CRACK! CRACK! 11. DANE TECHNICZNE 11.1 Dane techniczne Wymiary wnęki Wysokość mm 1850 Szerokość mm 560 Głębokość mm 560 Czas utrzymywania temperatury Godz. 20 Napięcie V 230 - 240 Częstotliwość Hz 50 Dane techniczne podano na tabliczce znamionowej znajdującej się wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia oraz na etykiecie z oznaczeniem klasy energetycznej. 12. OCHRONA ŚRODOWISKA Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarz..

Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete: - Page 40

OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE ..................................................................... 41 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ............................................................................ 42 3. PREVÁDZKA .................................................................................................... 44 4. PRVÉ POUŽITIE .............................................................................................. 44 5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE .......................................................................... 44 6. TIPY A RADY ............................

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE - Page 41

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť. 1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb • Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú po..

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - Page 42

• Vnútri skladovacieho priestoru nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak ich neodporučil výrobca. • Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru. • Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety. • V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky ako napr. aerosólové plechovky s horľavým propelantom. • Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u ..

VAROVANIE! - Page 43

• Elektrický napájací kábel musí zostať vždy nižšie ako zástrčka napájacieho kábla. • Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie. Uistite sa, že je napájací elektrický kábel po inštalácii prístupný. • Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za napájací elektrický kábel. Vždy ťahajte za zástrčku. 2.3 Použite VAROVANIE! Nebezpečenstvo zranenia, popálenín, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. • Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča. • Do spotrebiča nevkladajte iné elektrické spotrebiče (nap..

PREVÁDZKA - Page 44

3. PREVÁDZKA 3.1 Zapnutie 1. Zástrčku zasuňte do zásuvky elektrickej siete. 2. Otočte regulátor teploty doprava do strednej polohy. 3.2 Vypnutie Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte ovládač teploty do polohy „O”. 3.3 Regulácia teploty Teplota sa reguluje automaticky. Stredné nastavenie je vo všeobecnosti najvhodnejšie. Presné nastavenie si treba vyberať s prihliadnutím na skutočnosť, že teplota v spotrebiči závisí od: • teploty v miestnosti, • od toho, ako často sa otvárajú dvere, • množstva uchovávaných potravín, • umiestnenia spotrebiča. 1. Mini..

SLOVENSKY - Page 45

5.2 Prestaviteľné poličky Steny chladničky sú vybavené niekoľkými lištami, aby ste poličky mohli umiestniť do požadovanej polohy. Sklenenú policu nad zásuvkou na ovocie a zeleninu ani priehradku na fľaše nepremiestňujte, aby bola zaručená správna cirkulácia vzduchu. 5.3 Zmrazovanie čerstvých potravín Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie čerstvých potravín a na dlhodobé uchovávanie mrazených a hlboko mrazených potravín. Pri zmrazovaní čerstvých potravín nie je nutné meniť nastavenie spotrebiča. V záujme rýchlejšieho zmrazenia potravín však o..

TIPY A RADY - Page 46

Na uvoľňovanie misiek z mrazničky nepoužívajte kovové nástroje. 1. Tieto misky naplňte vodou. 2. Misky s ľadom vložte do mraziaceho priestoru. 6. TIPY A RADY 6.1 Normálne zvuky pri prevádzke Nasledovné zvuky sú pri bežnej prevádzke normálne: • Cievka vydáva slabé bublanie a zurčanie pri prečerpávaní chladiva. • Kompresor vydáva bzučanie a pulzovanie pri prečerpávaní chladiva. • Náhle praskanie vychádzajúce z vnútra spotrebiča býva spôsobené tepelnou dilatáciou (prirodzený a nie nebezpečný fyzický jav). • Regulátor teploty vydáva slabé klik..

OŠETROVANIE A ČISTENIE - Page 47

• potraviny zabaľte do alobalu alebo do polyetylénovej fólie; dbajte, aby boli zabalené vzduchotesne; • nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už zmrazené, predídete tak zvýšeniu ich teploty, • potraviny s nízkym obsahom tuku sa uchovávajú lepšie a vydržia dlhšie ako potraviny s vysokým obsahom tukov; soľ znižuje dobu skladovania potravín; • zmrzliny konzumované bezprostredne po vybraní z mraziaceho priestoru môžu spôsobiť poranenie kože mrazom; • odporúča sa označiť každé balenie dátumom zmrazenia, aby ..

Odmrazovanie chladničky - Page 48

Vybavenie spotrebiča treba pravidelne čistiť: 1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo umyte vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho saponátu. 2. Pravidelne kontrolujte tesnenia dverí a vyutierajte ich, aby boli čisté a bez zvyškov potravín. 3. Opláchnite a dôkladne osušte. 4. Kefou vyčistite kondenzátor a kompresor na zadnej strane spotrebiča, ak sú prístupné. Touto operáciou zvýšite výkonnosť spotrebiča a usporíte elektrickú energiu. 7.3 Odmrazovanie chladničky Pri normálnom používaní sa námraza automaticky odstraňuje z výparníka chladiaceho priestoru p..

Obdobia mimo prevádzky - Page 49

vody. Do mraziaceho priestoru vložte hrniec s teplou vodou, aby sa proces odmrazovania urýchlil. Kusy ľadu, ktoré sa dajú oddeliť, vyberajte už počas odmrazovania. 4. Po dokončení odmrazovania vnútro starostlivo osušte a odložte si škrabku na budúce použitie. 5. Spotrebič zapnite. Po troch hodinách vložte potraviny, ktoré ste predtým vybrali, späť do mrazničky. 7.5 Obdobia mimo prevádzky Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať, vykonajte nasledujúce opatrenia: 1. Spotrebič odpojte od elektrického napájania. 2. Vyberte všetky potraviny. 3. Spotrebič odm..

- Page 50

Problém Možné príčiny Riešenie Nesvieti žiarovka. Žiarovka je v pohotovost‐ nom režime. Zatvorte a otvorte dvierka. Žiarovka je vypálená. Pozrite si časť „Výmena žiarovky“. Kompresor pracuje nepre‐ tržite. Teplota nie je nastavená správne. Pozrite si časť „Prevádz‐ ka”. Naraz ste vložili príliš veľké množstvo čerstvých potra‐ vín. Počkajte niekoľko hodín a potom opäť skontrolujte te‐ plotu. Izbová teplota je príliš vy‐ soká. Pozrite si údaje o klimatic‐ kej triede uvedené na typo‐ vom štítku. Potraviny vložené do spo‐ t..

Výmena žiarovky - Page 51

Problém Možné príčiny Riešenie Teplota vnútri spotrebiča je príliš nízka alebo príliš vy‐ soká. Nie je správne nastavený regulátor teploty. Nastavte vyššiu alebo niž‐ šiu teplotu. Dvierka spotrebiča nie sú správne zatvorené. Pozrite si časť „Zatvorenie dvierok“. Teplota potravín je príliš vysoká. Pred vložením do spotrebi‐ ča nechajte potraviny naj‐ prv vychladnúť na izbovú teplotu. Do spotrebiča ste vložili naraz veľa potravín. Do spotrebiča vkladajte naraz menej potravín. Námraza je hrubšia ako 4-5 mm. Spotrebič odmrazte. Dvierka s..

INŠTALÁCIA - Page 52

9. INŠTALÁCIA 9.1 Umiestnenie Tento spotrebič nainštalujte do suchého a dobre vetraného interiéru, kde teplota prostredia zodpovedá klimatickej triede uvedenej na typovom štítku spotrebiča. Klima‐ tická trieda Teplota prostredia SN +10 °C až +32 °C N +16 °C až +32 °C ST +16 °C až +38 °C T +16 °C až +43 °C Pri prevádzke mimo uvedeného rozsahu môže dôjsť pri niektorých typoch modelov k určitým funkčným problémom. Správnu prevádzku je možné zaručiť len v rámci uvedeného teplotného rozsahu. Ak máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa miesta inš..

Inštalácia spotrebiča - Page 53

4. Odnímte dvierka. 5. Vyberte spodnú vymedzovaciu vložku. 6. Kľúčom uvoľnite dolný kolík. 7. Dolný čap upevnite na opačnej strane. 8. Namontujte spodnú vymedzovaciu vložku. 9. Nainštalujte dvierka. 10. Zatiahnite rozpernú vložku a horný kolík. Vykonajte záverečnú kontrolu a uistite sa, že: • Všetky skrutky sú dotiahnuté. • Magnetické tesnenie prilieha k spotrebiču. • Dvierka sa správne otvárajú a zatvárajú. Ak je okolitá teplota nízka (t. j. v zime), môže sa stať, že tesnenie nebude dokonale priliehať. V takom prípade počkajte, kým sa tesnen..

4 mm - Page 54

1 2 4. Spotrebič potlačte v smere šípok (2) k tej strane skrinky, ktorá je na opačnej strane závesu. 5. Spotrebič zarovnajte vo výklenku. Medzi spotrebičom a prednou hranou skrinky musí byť vzdialenosť 44 mm. Kryt dolného závesu (vo vrecku s príslušenstvom) zabezpečuje správnu vzdialenosť medzi kuchynským nábytkom a spotrebičom. Dbajte na to, aby bola vzdialenosť medzi spotrebičom a skrinkou 4 mm. 6. Otvorte dvierka. Kryt dolného závesu umiestnite na svoje miesto. 4 mm 44 mm 7. Spotrebič pripevnite vo výklenku 4 skrutkami. I I 8. Odstráňte správnu časť kryt..

SLOVENSKY - Page 55

E E B D C 10. Nainštalujte vetraciu mriežku (B). 11. Na záves pripevnite kryty závesu (E). 12. Spotrebič bočne pripevnite ku bočnej stene skrinky kuchynskej linky. 13. Uvoľnite skrutky časti (G) a posuňte časť (G) až po bočnú stenu nábytku. G H 14. Utiahnite skrutky. 15. Pripevnite časť (H) k časti (G). 16. Oddeľte časti (Ha), (Hb), (Hc) a (Hd). Hb Ha Hc Hd 17. Časť (Ha) nainštalujte na vnútornú stranu kuchynského nábytku. ca. 50 mm ca. 50 mm 21 mm 90° 90° 21 mm 18. Pritlačte časť (Hc) na časť (Ha). Ha Hc 19. Otvorte dvere spotrebiča a nábytkové dvere p..

CLICK! - Page 56

Ha K 8 mm 23. Znova nasaďte malý štvorcový diel na vodidlo a pripevnite ho dodanými skrutkami. 24. Nastavením dielu (Hb) zarovnajte nábytkové dvere a dvere spotrebiča. Hb 25. Pritlačte diel (Hd) na diel (Hb). Hb Hd Vykonajte záverečnú kontrolu a uistite sa, že: • Všetky skrutky sú dotiahnuté. • Tesniaci prúžok je pevne uchytený ku skrinke. • Dvere sa správne otvárajú a zatvárajú. 10. ZVUKY Počas bežnej prevádzky spotrebič vydáva zvuky (kompresor, chladiaci okruh). BRRR ! HISSS! CLICK! BLUBB! CRACK! SSSRR R! OK www.electrolux.com 56

..

TECHNICKÉ INFORMÁCIE - Page 57

CLICK! CLICK! SSSRRR! SSSRRR! BRRR! BRRR! HISSS! HISSS! BLUBB! BLUBB! CRACK! CRACK! 11. TECHNICKÉ INFORMÁCIE 11.1 Technické údaje Rozmery výklenku Výška mm 1850 Šírka mm 560 Hĺbka mm 560 SLOVENSKY 57

..

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - Page 58

Akumulačná doba Hodín 20 Napätie Voltov 230 - 240 Frekvencia Hz 50 Technické údaje sú uvedené na typovom štítku, na vonkajšej alebo vnútornej strane spotrebiča a na štítku energetických parametrov. 12. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recykla..

SLOVENSKY - Page 59

SLOVENSKY 59

..

222372204-A-322015 - Page 60

www.electrolux.com/shop 222372204-A-322015

..
ENN3101AOW
CS
Chladnička s mrazničkou
Návod k použití
2
PL
Chłodziarko-zamrażarka
Instrukcja obsługi
20
SK
Chladnička s mrazničkou
Návod na používanie
40